Шафранова Катерина Володимирівна

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент
Контакти: shafranova@uu.ua

Відомості про вищу освіту

Магістр з менеджменту організацій, спеціальність «Менеджмент організацій», Житомирський державний технологічний університет (2006 р.).

Магістр з туризму, спеціальність “Туризм”, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2022 р.)

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат економічних наук (2013 р.), дисертація на тему: “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону (на прикладі Житомирської області)” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та туризму (2020 р.).

Благодійний фонд Порошенка. Сертифікат ІО 2016/0206. Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати. (червень 2016, 6 годин / 0,2 ECTS)

Ecomics and Finance. Certeficate. Research: Tendencies and Prospects (April 28, 2017, 6 hours / 0.2 ECTS)

University of Gan Kocheanowski. Certeficate. Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies (25 January, 2019, 6 hours / 0.2 ECTS)

Katowwice School of Technology. Certeficate. Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society (1-3 April 2019, 18 hours / 0.6 ECTS)

International Scientific Conferences. Certeficate. Research and Practice (27 September, 2019, 6 hours / 0.2 ECTS)

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Сертифікат. “Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики” (20-21 листопада 2019 р., 16 годин / 0,5 ECTS)

КВНЗ “Житомирський медичний інститут” ЖОР. Сертифікат. Професійні мовні компетенції сучасного фахівця (28.11.2019 р., 6 годин / 0,2 ECTS)

ТОВ “ІТ Дата Центр”. Сертифікат 21/1750. Тема: “Візуалізація дидактичних елементів як сучасна стратегія навчання” (11.02.2021 р., 4 години / 0,1 ECTS)

Bogdan Khmelnytcky Melitopol State Pedagogical University. Certificate. Current Trends and Conceptual Directions of Inclusive Practicals (20-21 April 2021. 16 hours / 0.6 ECTS)

National Institute of Education of the Republic of Belarus. Certificate 00815. Models, Innovations and International Trends in Career juidance. Educational Models and Practics of Working with Gifted Children (June 1-14, 2021, 72 hours / 2.4 ECTS)

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Довідка про проходження підвищення кваліфікації (стажування) №158 від 06.07.2021 р. на кафедрі управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції. Тема: “Стратегічне управління та планування підприємств сфери послуг в умовах національної економіки” (14.04 – 15.06.2021, 108 годин / 3,6 ECTS) (Наказ №118 від 13.04.2021 р.)

Sertificate SZFL-000488 the international internship under the program «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic «Organization of a Hub Space for Servicemen in Higher Education Institutions» (June 12 to July 18, 2021, 180 hours / 6 ECTS)

International Project “Conflict Coaching”. German Academic Exchange Service (project ID 57523748) within the frame of program “East-West Dialogue”. Certificate. (20/02-01/12/2021. 240 hours / 8 ECTS)

Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge» «Університет майбутнього після перемоги». Сертифікат №861 (11-14.07.2022. 10 год. / 0,3 ECTS).

ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-BКЗ-00581. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” (23.08.2022 р., 2 години / 0,07 ECTS)

ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-02-03681. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” бозовий рівень (05-18.09.2022 р., 30 годин / 1 ECTS)

ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-02-С-01726. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” середній рівень (19-25.09.2022 р., 15 годин / 0,5 ECTS).

Форум академічної доброчесності від Unicheck та Національного агенства із забезпечення якості освіти. Сертифікат учасника №3086 (04.10.2022, 6 год. / 0,2 ECTS)

ХОГО «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання». Сертифікат (22.11.2022, 6 год. / 0,2 ECTS).

Центр нової освіти та платформи «УМІТИ». Он-лайн курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання підприємництва, фінансової грамотності та економіки» згідно програми підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційні технології». Сертифікат №122089 від 05.12.2022 р. (4 год. / 0,12 ECTS).

Веде навчальні дисципліни:

 1. Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент) (90 лекц. год.)
 2. Інформаційні технологій (16 лекц. год.)
 3. Вступ до спеціальності (30 лекц. год.)
 4. Охорона праці в галузі (30 лекц. год.)
 5. Інформаційні технології в галузі (16 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Безус А.М, Шафранова К.В. Характерні особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – Вип. 6. – С.36-41.
 2. Безус А.М., Безус П.І., Шафранова К.В. Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №8. – С. 22-25.
 3. Безус А.М., Шевчун М.Б., Шафранова К.В. Застосування процедури дью ділідженс як важеля зменшення інформаційних ризиків при здійсненні емісії цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід. – – №9. – С. 50-53.
 4. Безус А.М., Сичова Н.В., Шафранова К.В. Кластери як інноваційна стратегія вітчизняних підприємств // Ефективна економіка. – 2019. – №6.
 5. Stoyan Radev Koev, Pavel Blecharz, Serhii Karpenko, Yevheniia Morozova, Kateryna The Concept Of Sustainable Development Of Electronic Entrepreneurship In The International Business System // International Journal of Entrepreneurship. 2020. Volume 24, Special Issue. Scopus
 6. Bezus, P. and Pazynich, O. and Ivanenko, V. and Shafranova, K. and Dyvynska, Y. (2021) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT IN A GLOBALIZED MARKET Alta: Journal of interdisciplinary research (11(2)). pp. 70-77. Web of Science Core Collection
 7. Маслиган О.О., Молнар-Бабіля Д.І., Кузнєцова О.В., Шафранова К.В. Сутнісне розуміння кластерів готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та специфіка регулювання їх розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – №2. – С. 17-22.
 8. Маслиган О.О., Тодьєрішко Е.В., Кузнєцова О.В., Шафранова К.В. Цифровізація менеджменту та маршрутизація кластерів туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні // Агросвіт. – 2022. – № 3. – С. 40-48.
 9. Maslihan O., Litvinova A., Todierishko E., Shafranova K. Resource provision of financial potential of a production enterprise // Agrosvit. – 2022. – vol. 5-6. – pp. 10-14.
 10. Гуцол А.В., Тодьєрішко Е.В., Шафранова К.В., Перегуда Ю.А. Системні трансформації менеджменту якості у сфері туризму і готельного бізнесу в умовах воєнного стану // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – №18. – С. 68-73.
 11. Шафранова К.В., Жуков С.А., Кампов Н.С. Технології менеджменту та маркетингу в цифровій економіці туризму // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – №19-20. – С. 54-58.
 12. Stankevych I.V., Shafranova K.V., Kulinich T.V. MANAGEMENT OF THE PRODUCTION CYCLE IN REAL-TIME MODE // Modern Technology and Innovative Technologies. – 2022. – Issue 23 / Part 2. – pp. 14-22.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Methodological basis of formation and development tourist and hotel-restaurant clusters in regions: монографія / [авт.. кол.: О. Маслиган, Н. Гоблик-Маркович та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2022. – 104 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко, Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Менеджмент та адміністрування: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 3. Управління персоналом: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Шафранова К.В. Кластерні формування як основа ефективної реалізації зовнішньоекономічної діяльності регіону // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах (м. Житомир – 22 березня 2017 р.) – Житомир. – – С. 132-134.
 2. Шафранова К.В. Деякі особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні // Молодь: освіта, наука, духовність (м. Київ, 21–22 квітня 2017 р.) – Київ. – – С. 105-106.
 3. Безус А.М., Шафранова К.В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств України // «Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles (Розвиток інноваційної діяльності підприємств України)» м. Мехіко, Мексика, 28 квітня 2017 року. – С.18-22.
 4. Шафранова К.В. Сучасний стан системи публічного управління в Україні // Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки      та природокористування в Україні: зб. матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 13 грудня 2017)/упоряд. Петровська І.О. – Київ: 2017.
 5. Безус А.М., Шафранова К.В. Об’єднані територіальні громади як інноваційна форма розвитку території // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнес- форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 27-30.
 6. Безус А.М., Шафранова К.В. Кластеризація в умовах малого бізнесу // «International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies:Conference Proceedings» м. Кілце, Польща, 25 січня 2019 року. – С. 43-
 7. Безус А.М., Шафранова К.В. Механізм формування інноваційної політики сучасного підприємства // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2019 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 24-26.
 8. Шафранова К.В., Кажева Л.С. Сучасний стан фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу в Україні // Вісник Університету «Україна». Серія «Економіка, менеджменту, маркетинг». – – № 3(24). – С. 46-57.
 9. Шафранова К.В., Гавриленко Є.В. Стан малих підприємницьких структур і динаміка їх розвитку // Вісник Університету «Україна». Серія «Економіка, менеджменту, маркетинг». – – № 3(24). – С. 37-46.
 10. Шафранова К.В., Дивинська Ю.А. Development of social engineering in Ukraine // Modern innovative and information technologies in the development of society. – – С. 258-265.
 11. Шафранова К.В. Інклюзивно-інноваційна модель розвитку економіки // Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity (20-21 квітня 2019 р., Київ). – Київ, 2019 р. – С. 182-184.
 12. Безус А.М., Шафранова К.В. Проблеми формування кластерів в Україні // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах (22 березня 2019 р., Житомир). – Житомир, 2019 р. – С. 58-59.
 13. Шафранова К.В. Формування кластерів як перспектива розвитку вітчизняних підприємств // Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку (24 травня 2019 р., Київ). – Київ, 2019 р. – С. 54-57.
 14. Безус А., Кандагура К., Шафранова К. Mechanism of Implamentation Cluster Model of Regional Development // «Research and Practice: Collection of scientific articles» м. Париж, Франція, 27 вересня 2019 року. – С.86-90.
 15. Шафранова К.В. Проблеми й тенденції економічного зростання в Україні // Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity (27-28 травня 2020 р., Київ). – Київ, 2020 р. – С. 247-248.
 16. Шафранова К.В. Проблемні питання працевлаштування осіб з вадами зору // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики (24-25 листопада 2021 р., Київ). – Київ, 2021 р. 
 17. Шафранова К.В. Стратегічне управління в системі менеджменту сучасного підприємства // Мііжнародна науково– практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування вУкраїні» (30 листопада-1 грудня 2021 р., Київ). – Київ, 2021 р. 
 18. Шафранова К.В. Тенденції інклюзивного розвитку національної економіки // Міжнародна науково–практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні»  (25-26 листопада 2022 р., Київ). – Київ, 2022 р.

Керівництво студентами

Керівник гуртка «Топ-менеджер»

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Час вступу до ГО: 15.11.2021 р. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Заступник директора – 01.09.2014 – 20.02.2017 рр.

Директор – 21.02.2017 р. – по теперішній час

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”