Шафранова Катерина Володимирівна

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Магістр з менеджменту організацій, спеціальність «Менеджмент організацій», Житомирський державний технологічний університет (2006 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат економічних наук (2013 р.), дисертація на тему: “Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону (на прикладі Житомирської області)” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та туризму (2020 р.).

Веде навчальні дисципліни:

 1. Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії, ерготерапії (14 лекц. год.)
 2. Охорона праці в галузі (22 лекц. год.)
 3. Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент) (76 лекц. год.)
 4. PR у бізнес-структурах (46 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Безус А.М, Шафранова К.В. Характерні особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – Вип. 6. – С.36-41.
 2. Безус А.М., Безус П.І., Шафранова К.В. Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №8. – С. 22-25.
 3. Безус А.М., Шевчун М.Б., Шафранова К.В. Застосування процедури дью ділідженс як важеля зменшення інформаційних ризиків при здійсненні емісії цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід. – – №9. – С. 50-53.
 4. Безус А.М., Сичова Н.В., Шафранова К.В. Кластери як інноваційна стратегія вітчизняних підприємств // Ефективна економіка. – 2019. – №6.
 5. Stoyan Radev Koev, Pavel Blecharz, Serhii Karpenko, Yevheniia Morozova, Kateryna The Concept Of Sustainable Development Of Electronic Entrepreneurship In The International Business System // International Journal of Entrepreneurship. 2020. Volume 24, Special Issue. Scopus
 6. Bezus, P. and Pazynich, O. and Ivanenko, V. and Shafranova, K. and Dyvynska, Y. (2021) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT IN A GLOBALIZED MARKET Alta: Journal of interdisciplinary research (11(2)). pp. 70-77. Web of Science Core Collection

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко, Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Менеджмент та адміністрування: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 3. Управління персоналом: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Шафранова К.В. Кластерні формування як основа ефективної реалізації зовнішньоекономічної діяльності регіону // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах (м. Житомир – 22 березня 2017 р.) – Житомир. – – С. 132-134.
 2. Шафранова К.В. Деякі особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні // Молодь: освіта, наука, духовність (м. Київ, 21–22 квітня 2017 р.) – Київ. – – С. 105-106.
 3. Безус А.М., Шафранова К.В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств України // «Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles (Розвиток інноваційної діяльності підприємств України)» м. Мехіко, Мексика, 28 квітня 2017 року. – С.18-22.
 4. Шафранова К.В. Сучасний стан системи публічного управління в Україні // Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки      та природокористування в Україні: зб. матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 13 грудня 2017)/упоряд. Петровська І.О. – Київ: 2017.
 5. Безус А.М., Шафранова К.В. Об’єднані територіальні громади як інноваційна форма розвитку території // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнес- форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 27-30.
 6. Безус А.М., Шафранова К.В. Кластеризація в умовах малого бізнесу // «International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies:Conference Proceedings» м. Кілце, Польща, 25 січня 2019 року. – С. 43-
 7. Безус А.М., Шафранова К.В. Механізм формування інноваційної політики сучасного підприємства // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2019 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 24-26.
 8. Шафранова К.В., Кажева Л.С. Сучасний стан фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу в Україні // Вісник Університету «Україна». Серія «Економіка, менеджменту, маркетинг». – – № 3(24). – С. 46-57.
 9. Шафранова К.В., Гавриленко Є.В. Стан малих підприємницьких структур і динаміка їх розвитку // Вісник Університету «Україна». Серія «Економіка, менеджменту, маркетинг». – – № 3(24). – С. 37-46.
 10. Шафранова К.В., Дивинська Ю.А. Development of social engineering in Ukraine // Modern innovative and information technologies in the development of society. – – С. 258-265.
 11. Шафранова К.В. Інклюзивно-інноваційна модель розвитку економіки // Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity (20-21 квітня 2019 р., Київ). – Київ, 2019 р. – С. 182-184.
 12. Безус А.М., Шафранова К.В. Проблеми формування кластерів в Україні // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах (22 березня 2019 р., Житомир). – Житомир, 2019 р. – С. 58-59.
 13. Шафранова К.В. Формування кластерів як перспектива розвитку вітчизняних підприємств // Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку (24 травня 2019 р., Київ). – Київ, 2019 р. – С. 54-57.
 14. Безус А., Кандагура К., Шафранова К. Mechanism of Implamentation Cluster Model of Regional Development // «Research and Practice: Collection of scientific articles» м. Париж, Франція, 27 вересня 2019 року. – С.86-90.
 15. Шафранова К.В. Проблеми й тенденції економічного зростання в Україні // Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity (27-28 травня 2020 р., Київ). – Київ, 2020 р. – С. 247-248.
 16. Шафранова К.В. Проблемні питання працевлаштування осіб з вадами зору // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики (24-25 листопада 2021 р., Київ). – Київ, 2021 р. у друці
 17. Шафранова К.В. Стратегічне управління в системі менеджменту сучасного підприємства // Мііжнародна науково– практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування вУкраїні» (30 листопада-1 грудня 2021 р., Київ). – Київ, 2021 р. у друці 

Керівництво студентами

Керівник гуртка «Топ-менеджер» 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Час вступу до ГО: 15.11.2021 р. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Заступник директора – 01.09.2014 – 20.02.2017 рр.

Директор – 21.02.2017 р. – по теперішній час

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”