Соціальна робота ОС “бакалавр”

2 – Мета освітньої програми

Професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання у сфері соціальної роботи на основі особистісно орієнтованого підходу в засвоєнні основних знань, процесів, цінностей та формуванні навичок професії, що застосовуються в контексті конкретних реалій.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область Об’єкти вивчення – особи, родини, соціальні групи та громади, які потребують підтримки для покращення здоров’я, соціального функціонування та загального благополуччя.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціальної сфери, у тому числі управління соціальними процесами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку особистості, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, та зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції та методи підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії.

Методи, методики та технології – загальнонаукові і спеціальні методи пізнання соціальних явищ; методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп; педагогічні, економічні, психологічні, соціологічні, інформаційно-комунікаційні технології.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, прикладна. Програма базується на опануванні методик, технологій підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії з використанням інформаційних ресурсів та програмних продуктів, що застосовуються в соціальній сфері. Програма розвиває перспективні напрями підготовки фахівців із соціальної роботи.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна освіта в галузі соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, зокрема з людьми з інвалідністю, людьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному суспільстві, інклюзивному освітньому середовищі.

Ключові слова: інклюзія, соціальна робота, соціальна педагогіка.

Особливості програми 1. Узгодженість освітньої програми зі Стандартом професійної підготовки бакалаврів соціальної роботи

2. Узгодженість освітньої програми із Глобальними стандартами освіти і навчання професії соціальної роботи (Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession – IASSW).

3. Здійснення професійної підготовки в умовах інклюзивного освітнього середовища, в інклюзивних академічних групах.

4. Особливий акцент на трансакцію «людина-середовище», подовження тривалості життя та взаємодію біологічних, психологічних, соціально-структурних, економічних, політичних, культурних і духовних факторів формування людського розвитку та поведінки.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, освіти, охорони здоров’я, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України

Класифікатор професій (ДК 003:2010):

Діяльність із працевлаштування (код 78);

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання (код 87); Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (код 87.3);

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання (код 87.9);

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання (код 88);

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (код 88.1);

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (код 88.9 ).

Класифікація професій (фахівці):

Інспектори із соціальної допомоги (3443);

Соціальні працівники (3460);

Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування (5133 ).

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій:

Педагог соціальний (код-2340);

Інспектор із охорони дитинства (код-2352);

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер) (код-2412.2);

Державний соціальний інспектор (код-2419.3);

Соціальний працівник (код-2446.2);

Фахівець із допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін. (код-2446.2);

Фахівець із соціальної допомоги вдома (код-2446.2);

Фахівець із соціальної роботи (код-2446.2);

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування (код-2446.2);

Інспектор із соціальної допомоги (код-3443);

Асистент вихователя виправно-трудового закладу (код-3460); Соціальний працівник (допоміжний персонал) (код-3460);

Фахівець із вирішення конфліктів (побутова сфера) (код-3460). Можливості професійної сертифікації: Міністерство соціальної політики України; Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Подальше навчання Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання засобами лекційних, практичних та семінарських занять, тренінгів, круглих столів, наукових конференцій; залучення студентів до участі в проєктних роботах, конкурсах та науково-дослідних заходах. Залучення до проведення занять кваліфікованих практикуючих фахівців.
Оцінювання Усні та письмові екзамени, тести, практика, есе, презентації, проєктна робота тощо.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

5. Здатність планувати та управляти часом.

6. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.

7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

9. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.

3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

5. Здатність до виявлення, соціального інспектування та оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі тих, які опинились у складних життєвих обставинах.

6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

7. Здатність до співпраці в міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи із соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із урахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проєктів і програм.

14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.

15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів із соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.

18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи.

20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

21. Здатність здійснювати соціальну підтримку клієнтів в умовах інклюзивного соціального й освітнього середовища.

22. Здатність моделювати стійке сприятливе соціальне середовище для маргінальних і маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю і людей похилого віку.

23. Здатність до гуманістичної педагогічної взаємодії на основі особистісно орієнтованого підходу.

24. Здатність до професійного співробітництва в умовах інклюзивного соціального й освітнього середовища.

25. Здатність до комунікації з особами з інвалідністю, людьми з особливими освітніми потребами.

26. Здатність до моделювання соціального капіталу для людей з інвалідністю і людей похилого віку.

27. Здатність до проведення соціальних досліджень із проблем життєдіяльності людей з інвалідністю і людей похилого віку.

28. Здатність здійснювати соціально-педагогічну роботу з людьми з інвалідністю і людьми похилого віку.

7 – Програмні результати навчання

1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних завдань і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами.

2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами із професійних питань.

3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.

7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.

8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички в ході надання соціальної допомоги.

10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.

12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.

13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.

15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

16. Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.

17. Встановлювати та підтримувати взаємини із клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

18. Налагоджувати співпрацю із представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.

19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їхніх проблем, виходу зі складних життєвих обставин.

20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.

21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки.

 

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обсяг Форма
підсумк. контролю
Семес-три
кредити ECTS академ. години
1 2 3 4 5 6

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК.1.1 Україна в контексті світового розвитку 4 120 з 2
ОК.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з,і 1-2
ОК.1.3 Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) 5 150 з,з 1-2
ОК. 1.4 Інформаційні технології 6 180 з,і 1-2
ОК.1.5 Основи наукових досліджень та академічного письма 4 120 з 2
ОК.1.6 Інклюзивне суспільство 1 30 з 2
ОК. 1.7 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням) 3 90 з 1
ОК.1.8 Іноземна мова 6 180 з,з,і 1-3
ОК.1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 з,з,і 4-6
ОК. 1.10 Іноземна мова поглибленого вивчення 6 180 з,і 7-8
ОК. 1.11 Філософія 3 90 і 5
ОК 1.12 Права людини та верховенство права в сучасних реаліях 3 90 з 5
ОК.1.13 Екологія та екологічна етика 3 90 з 6
ОК.1.14 Деонтологія 3 90 і 5
ОК 1.15 Психологія 4 120 і 1
ОК 1.16 Психологія особистості 4 120 і 5
Всього ОК за циклом загальної підготовки 65 1 950 24  
Вибіркові компоненти освітньої програми
Всього ВК за циклом загальної підготовки 20 600  5  
ВК 1.1 Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін 5 150 з 5
ВК 1.2 3 90 з 5
ВК 1.3 3 90 з 4
ВК 1.4 5 150 з 3
ВК 1.5 4 120 з 3
Всього за циклом загальної підготовки 85 2 550 29  

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 2.1 Інтернет-супровід у професійній діяльності 5 150 і 6
ОК 2.2 Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи 5 150 і 1
ОК 2.3 Історія соціальної роботи 4 120 і 1
ОК 2.4 Загальна педагогіка 4 120 і 1
ОК 2.5 Ведення професійної документації 5 150 і 2
ОК 2.6 Методи соціальної роботи 6 180 і 3
ОК 2.7 Система організацій соціальної сфери 5 150 і кр 4
ОК 2.8 Теорія і практика соціального прогнозування 5 150 і 3
ОК 2.9 Право соціального захисту 4 120 і 2
ОК 2.10 Психологія соціальної роботи 5 150 і 6
ОК 2.11 Практикум із соціальної роботи 5 150 і 4
ОК 2.12 Теорія і практика соціальної роботи 5 150 і кр 6
ОК 2.13 Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю 4 120 і 6
ОК 2.14 Соціальна робота з людьми похилого віку 4 120 з 7
ОК 2.15 Теорії соціальної роботи 4 120 і 7
ОК 2.16 Консультування в соціальній роботі 5 150 і 7
ОК 2.17 Менеджмент соціальної роботи 4 120 і 7
ОК 2.18 Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю 6 180 і 8
ОК 2.19 Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі 6 180 і 8
ПР 1 Ознайомча практика 3 90 з 2
ПР 2 Навчальна практика 3 90 з 4
ПР 3 Технологічна практика 6 180 з 6
ПР 4 Стажувальна практика 6 180 з 8
  Підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи 4 120    
  Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи        
  Комплексний атестаційний екзамен 2 60 і  
Всього ОК за циклом професійної підготовки 115 3 450 25  

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК за циклом професійної підготовки 40 1 200 11  

Майнор (або вільний Майнор) (Мinor course)

(студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу)

ВК 2.1 Дисципліни вільного вибору студентів із переліку циклу професійної підготовки 3 90 з 4
         
         
ВК 2.2 3 90 з 7
         
         
ВК 2.3 3 90 з 7
         
         
ВК 2.4 3 90 з 8
         
         
Всього Майнор або вільний Майнор: 12 360 4  
Мейджор (Major course)

(cтуденти обирають один із запропонованих мейджорів)

Мейджор «Соціальна педагогіка у сфері інклюзії»

ВК 2.1 Культура ділового спілкування 4 120 з 3
ВК 2.2 Соціальна педагогіка 5 150 з 4
ВК 2.3 Вікова та педагогічна психологія 4 120 з 4
ВК 2.4 Психологія спілкування 4 120 з 3
ВК 2.5 Психодіагностика 4 120 з 5
ВК 2.6 Основи інклюзивної освіти 3 90 з 5
ВК 2.7 Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія 4 120 з 7

Мейджор «Управління міжнародними програмами і проєктами»

ВК 2.8 Технологія PR діяльності 4 120 з 3
ВК 2.9 Тренінг комунікативної компетентності 5 150 з 4
ВК 2.10 Фандрейзинг у соціальній сфері 4 120 з 4
ВК 2.11 Комерціалізація стартап проєктів 4 120 з 3
ВК 2.12 Прикладна соціологія 4 120 з 5
ВК 2.13 Соціальний бізнес 3 90 з 5
ВК 2.14 Методологія та організація соціальних досліджень 4 90 з 7
Всього мейджор: 28 840 7  
Всього за циклом професійної підготовки 155 4 650 36  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Всього кредитів дисциплін вільного вибору 60 1 800 60  
РАЗОМ: 240 7 200