Дивинська Юлія Анатоліївна

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: в.о. завідувача кафедри

Контакти: 050 75 124 00, dyvynska_yulia@ukr.net

Відомості про вищу освіту

Історик, вчитель історії та правознавства, спеціальність «Історія», Житомирський державний університет ім. І.Франка (2015 р.).

Магістр соціальної роботи, спеціальність “Соціальна робота”, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (2020 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Аспірантура Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського за спеціальністю 051 “Економіка” (2020-2024 рр.).

Веде навчальні дисципліни:

  1. Економічна теорія (макро- мікроекономіка) (70 лекц. год.)
  2. Права людини та верховенство права в сучасних реаліях (22 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

Панченко Т.М., Бродіна О.С., Дивинська Ю.А. Особливості прояву агресії та девіантної поведінки підлітків: медико-біологічні чинники. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна” №18, м. Хмельницький, 2019 р. С.124-128.

Bezus, and Pazynich, O. and Ivanenko, V. and Shafranova, K. and Dyvynska, Y. (2021) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT IN A GLOBALIZED MARKET ENVIRONMENT. Alta: Journal of interdisciplinary research (11(2)). pp. 70-77. Web of Science Core Collection

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Y.Dyvynska O.Maslihan, N.Goblyk-Markovych, L.Kushch, S.Dudnyk, E.Todierishko, K.Shafranova. Principles, methods, forms of tourist and hotel-restaurant regions clusters regulation. Methodological basis of formation and development tourist and hotel-restaurant clusters in regions. Вид-во Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2022, С50-60

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально- методичних праць

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.Є. Бабенко, Ю.А. Дивинська. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчальної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.Є. Бабенко, Ю.А. Дивинська. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження технологічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.Є. Бабенко, Ю.А. Дивинська. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково- експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

Дивинська Ю.А. Правові основи створення сприятливого середовища для осіб з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21 листопада 2018р. С. 311-313

Дивинська Ю.А. Проблема становлення соціального інжинірингу в Україні. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 22 березня 2019р. С.20-21

Дивинська Ю.А. Буллінг як прояв агресії сучаної молоді. МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ:матеріали ХVІІ всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16-18 квітня 2019р. С.290-291

Шафранова К.В., Дивинська Ю.А. Development of social engineering in Ukraine // Modern innovative and information technologies in the development of -2019. – С.258-264

Дивинська Ю.А. Роль інклюзивного освітнього середовища в процесі соціалізації дітей з інвалідністю. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Киїів, 20-21 листопада 2019р. С.323- 325

Дивинська Ю.А. Потенціал регіону: зміст та структурні складові. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 23 бер.2020р. С.67

Дивинська Ю.А., Бугайчук О.О. Тенденції розвитку готельного господарства України. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 23 бер.2020р. С.136-137

Дивинська Ю.А., Виноградова В.В. Правові аспекти державного регулювання туристичної сфери України. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Житомир, 23 бер.2020р. С.138-139

Дивинська Ю.А., Головень Т.М. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 23 бер.2020р. С.139-140

Дивинська Ю. Шлях інтеграції України в міжнародні логістичні системи [Електронний ресурс] / Юлія Дивинська // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., 21–22 трав. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. І. Олексюк (відп. За вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 174–176. – Назва з титул. екрану.

Дивинська Ю. Основні підходи до трактування поняття «регіон». МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ:матеріали ХVІІ всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, травень 2020р

Дивинська Ю. Туристичні дестинації в умовах соціально-економічного розвитку. Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: матеріали міжнародної наукової конференції., м. Житомир, листопад 2020р.

Дивинська Ю. Структурні складові потенціалу регіону. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали V Міжнародної науково- практичної конференції, м. Київ, 02 грудня 2020 р.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Час вступу до ГО: 15.11.2021 р.

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”