Стратегія розвитку

Університет “Україна” – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

 

Місія університету: якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

Місія Університету формується на засадах автономії, демократичних принципах управління, академічної культури, потреб споживачів освітніх послуг і наукових розробок, формуванні інклюзивного освітнього середовища.

 

Мета університету: формування відкритої, привабливої для споживача та конкурентоспроможної на ринку освітніх послуг комплексної інтернаціоналізованої моделі професійної підготовки та особистісного розвитку фахівця, здатної генерувати та реалізовувати нові наукові ідеї і практики, що спрямовані на іміджування національних досягнень та сталий розвиток університетської освіти в Україні.

 

Візія: формування сучасного відкритого освітньо-наукового центру міжнародного рівня з високим індексом суспільної довіри, потенціал якого враховує освіту впродовж життя як пріоритетну позицію власного розвитку.

 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» прагне стати:

 • науково-освітнім центром гарантовано високої якості;
 • лідером за більшістю показників серед недержавних ЗВО України;
 • бажаним місцем роботи для ініціативних викладачів і науковців, що забезпечує постійний розвиток;
 • динамічною організацією, що відповідає на виклики часу і швидко пристосовується до змін;
 • родиною, що виховує патріотів України, які мріють зробити свій відчутний особистий внесок у світовий добробут.

 

Гасло: Цінності загальнолюдські – Традиції національні – Технології інноваційні

 

Цінності:

 • суб’єкторієнтованість;
 • корпоративність;
 • інклюзивність;
 • прагнення до суспільного визнання;
 • інноваційність;
 • патріотизм та інтернаціоналізація;
 • довіра та відкритість;
 • законність і доброчесність;
 • лідерство, вимогливість та відповідальність;
 • професійність та постійне удосконалення;
 • розвиток і готовність до змін.

 

Основними напрямками діяльності Університету є:

 • надання освітніх послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, підготовка фахівців різних освітньо-професійних, освітньо-кваліфікаційних, освітніх, наукових ступенів для галузей народного господарства України, а також інших держав світу;
 • підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних, педагогічних кадрів;
 • наукова, науково-дослідницька, інноваційна діяльність;
 • спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
 • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • підготовка до вступу в Університет та інші заклади освіти, у тому числі закордонні та курсове навчання;
 • надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством України;
 • видавнича, видавничо-редакційна діяльність;
 • визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом неформальної та/або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством;
 • здійснення міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності;
 • інша діяльність, що не заборонена законодавством України, для забезпечення розвитку матеріальної бази Університету.

 

Головними завданнями Університету є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
 • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів у освітньому процесі;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • застосування нових науково-технічних знань під час підготовки фахівців із вищою освітою;
 • формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного впровадити інноваційні наукові розробки.

 

Стратегія розвитку Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 2021 до 2031 року

Комплексна програма розвитку Університету «Україна» на 2013 – 2025 рр.

Стратегія інтернаціоналізації Університету “Україна” на 2021-2025 роки, затверджена Вченою радою (протокол від 23.04.2020 р. №3)

Концепція виховної роботи зі студентами Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», затверджена Вченою радою  (протокол від 23.04.2020 р. №3)

Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту на період до 2025 року

Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Стратегія розвитку бібліотеки на 2021 – 2031 рр.