Менеджмент ОС “бакалавр”

2 – Мета освітньої програми

Формування висококваліфікованих та креативних фахівців у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу у відповідності до потреб національної економіки.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного,  антикризового, інноваційного, проєктного, інвестиційного, комунікативного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, прикладна для бакалавра.

Освітня програма складається з дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки, а також формує фундаментальні знання та фахові навички, що реалізуються на первинному рівні управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в бізнес-структурах.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Фахова освіта та професійна підготовка у сфері менеджменту.

Формування комплексу знань та навичок реалізації управлінської, інформаційно-аналітичної, заснованої на інноваційності, діяльності з управління суб’єктами господарювання середнього та малого бізнесу.

Ключові слова: менеджмент, операційний менеджмент, управління інноваціями, адміністративний менеджмент, управління персоналом, стратегічне управління, управління якістю.

Особливості програми Освітня програма формує фундаментальні знання та прикладні навички з менеджменту, сприяє оволодінню здобувачами освіти управлінських компетенцій та якостей.

Освітня програма реалізується з тісним поєднанням із дослідницькою складовою шляхом апробації основних положень наукових досліджень здобувачів освіти шляхом написання наукових студентських робіт, тез, статей тощо; їх презентації на міжнародних та всеукраїнських конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, під час проведення практично-орієнтованих круглих столів, тренінгів, вебінарів тощо; презентації та публічного захисту кваліфікаційних робіт.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Бакалавр менеджменту може обіймати такі посади згідно Класифікатора професій ДК 003:2010:

1452 – менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі;

1453 – менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті;

1473 – менеджери (управителі) у сфері надання інформації;

1475.4 – менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;

1476.1 – менеджери (управителі) з реклами;

1477 – менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу;

1479 – менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам;

1496 – менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності тощо.

В цілому випускники освітньої програми здатні обіймати посади у галузі операційного менеджменту, маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом.

Подальше навчання Можливість навчатися за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику тощо.

Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно- орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх технологій та методик: за допомогою пасивних (пояснювально-ілюстративні лекції) та активних (проблемні семінари, кейс-стаді, інтерактивні тренінги, проєктні, інформаційно-комп’ютерні) форми занять, навчання на основі досліджень, дистанційне навчання в системі Мооdlе, самонавчання.

Оцінювання Поточний контроль, заліки, письмові екзамени, захист курсових робіт, звіти про проходження ознайомчої, навчальної, технологічної і виробничої практик, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 13. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.

ЗК 14. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні компетентності (СК) СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх із факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації у процесі управління.

СК 12. Здатність аналізувати і структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати свої права й обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проєктування.

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації в різних сферах діяльності організації.

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

 

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обсяг Форма
підсумк. контролю
Семестри  
кредити ECTS академ. години  
1 2 3 4 5 6  

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1.1 Україна в контексті світового розвитку 4 120 з 2  
ОК 1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з, і 1-2  
ОК 1.3 Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) 5 150 з,з 1-2  
ОК 1.4 Інформаційні технології 6 180 з,і 1-2  
ОК 1.5 Основи наукових досліджень та академічного письма 4 120 з 2  
ОК 1.6 Інклюзивне суспільство 1 30 з 4  
ОК 1.7 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням) 3 90 з 1  
ОК 1.8 Іноземна мова 6 180 з, з, і 1-3  
ОК 1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 з, з, і 4-6  
ОК 1.10 Іноземна мова поглибленого вивчення 6 180 з, і 7-8  
ОК 1.11 Філософія 3 90 і 5  
ОК 1.12 Права людини та верховенство права в сучасних реаліях 3 90 з 5  
ОК 1.13 Екологія та екологічна етика 3 90 з 6  
Всього ОК за І циклом 54 1620  21    
Вибіркові компоненти освітньої програми
Всього ВК за І циклом 18 540  4    
ВК 1.1 Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін 5 150 з 6  
ВК 1.2 5 150 з 3  
ВК 1.3 4 120 з 8  
ВК 1.4 4 120 з 7  
Всього за циклом загальної підготовки 72 2160 25    

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми
ОК 2.1 Теорія лідерства 6 180 з 1  
ОК 2.2 Етика бізнесу 6 180 і 1  
ОК 2.3 Економічна теорія (мікро- та макроекономіка) 10 300 і,і 2-3  
ОК 2.4 Вступ до спеціальності 4 120 з 1  
ОК 2.5 Теорія організації 4 120 і 6  
ОК 2.6 Бухгалтерський облік 5 150 і 3  
ОК 2.7 Фінанси, гроші та кредит 8 240 і,і 4-5  
ОК 2.8 Економіка підприємства 7 210 і 3  
ОК 2.9 Маркетинг 4 120 і 4  
ОК 2.10 Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент) 14 420 з,і,і, КР 5-7  
ОК 2.11 Основи психології 3 90 і 2  
ОК 2.12 Управління персоналом 4 120 і, КР 8  
ОК 2.13 Самоменеджмент 4 120 з 7  
ОК 2.14 Комунікативний менеджмент 4 120 з 4  
ОК 2.15 Правове забезпечення господарської діяльності 3 90 і 2  
ОК 2.16 Управління інноваціями 7 210 і 5  
ОК 2.17 Стратегічне управління 4 120 і 8  
ОК 2.18 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 5 150 і,КР 6  
ПР 1 Ознайомча практика 3 90 дз 2  
ПР 2 Навчальна практика 3 90 дз 4  
ПР 3 Технологічна практика 6 180 дз 6  
ПР 4 Виробнича практика 6 180 дз 8  
  Підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи 6 180      
  Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи     і  8  
Всього ОК за ІІ циклом 126 3780 27     

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК за ІІ циклом 42 1260    
ВК 2.1 Дисципліни вільного вибору студентів із циклу професійної підготовки 7 210 з 5  
ВК 2.2 6 180 з 4  
ВК 2.3 7 210 з 7  
ВК 2.4 3 90 з 8  
ВК 2.5 6 180 з 4  
ВК 2.6 7 210 з 7  
ВК 2.7 6 180 з 3  
Всього за циклом професійної підготовки 168 5040 34    

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 
Всього кредитів дисциплін вільного вибору 60 1800 11    
РАЗОМ: 240 7200 59