Туризм ОС “бакалавр”

2 – Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні вміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Туризм» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Спеціалізація: Туризм, міжнародний туризм

Об’єкт:

– туризм як суспільний феномен, складна соціоеколого-економічна система, яка охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням;

– туризм як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму.

Мета навчання: надати ґрунтовну освіту в сфері туризму з широким доступом до працевлаштування. Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з туризму та вміють їх застосовувати з метою ефективної організації процесу надання туристичних послуг.

Теоретичний зміст предметної області.

Поняття: туризм, турист, сфера туризму, форми та види туризму, рекреаційно-туристичні ресурси, об’єкти та атракції туризму; туристичний продукт, екскурсія, туристична дестинація, туристична діяльність, туристичний сервіс, індустрія туризму, туристична інфраструктура, ринок туристичних послуг, суб’єкти туристичного бізнесу.

Концепції:

1) гуманістична, патріотично-виховна, національної ідентичності;

2) глобалізації та геолокалізації туризму;

3) геоторіальності туризму, геопросторової організації туристичного процесу;

4) сталого туризму задля розвитку;

5) інформаційно-технологічна;

6) холістичного маркетингу,

7) сервісна;

8) соціально відповідального бізнесу.

Предметна область містить знання з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства, рекреалогії, організації туризму та екскурсійної діяльності, організації готельної та ресторанної справи, транспортного обслуговування, інформаційних систем і технологій у туризмі, економіки туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, правового регулювання та безпеки туристичної діяльності.

Методи, методики та технології: загально- та спеціальнонаукові методи: географічні, економічні, соціологічні, психологічні, інформаційні, методи туристичного обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні).

Інструменти та обладнання: технічне обладнання та оснащення для обробки інформації, дотримання безпеки в туризмі та туристичної діяльності суб’єктів туристичного ринку, спеціалізовані прикладні ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне спорядження.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна. Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з туризму та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері туризму. Надання учасникам професійних знань, умінь, інших компетентностей, що ведуть до здобуття першого ступеня вищої освіти.
Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, що пов’язана з особливостями профілю здобувача вищої освіти з туризму.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Туроператор туристичної агенції; турагент (менеджер) туристичної агенції; екскурсовод; інструктор, інспектор із туристичних подорожей; референт із туризму; інструктор із туризму; фахівець готельно-ресторанної сфери; фахівець з туризму в органах виконавчої влади; технік у проєктно-розшукових, планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, туристичного, екологічного і природоохоронного профілів; викладач вищої школи з туризму.

Службовці з інформування (довідок) (адміністратор; адміністратор залу; адміністратор черговий; черговий відповідальний по міністерству (бюро довідок); черговий із видавання довідок (бюро довідок); черговий по роботі із представниками Інтуриста та управління з обслуговування дипломатичного корпусу; черговий інформаційно-довідкової служби; черговий у більярдному залі).

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. Академічна мобільність.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень, консультацій із викладачами.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

Оцінювання Система ЄКТС, що передбачає оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, спрямованими на опанування навчальним навантаженням із освітньої програми: різні види контролю відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема письмові та усні екзамени (заліки), захист звітів із практик, курсових робіт, захист кваліфікаційної бакалаврської роботи, комплексний атестаційний екзамен, інше.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як у  процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК 5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно.

Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 1. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності.

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ФК 3. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій.

ФК 4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління.

ФК 5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

ФК 6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).

ФК 7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.

ФК 8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.

ФК 9. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.

ФК 10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал.

ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку.

ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.

ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.

ФК 14. Здатність працювати в міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

ФК 15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.

ФК 16. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.

7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із обслуговування туристів.

ПРН 2. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук.

ПРН 3. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.

ПРН 4. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.

ПРН 5. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.

ПРН 6. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів.

ПРН 7. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.

ПРН 8. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. ПРН 9. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.

ПРН 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).

ПРН 11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності.

ПРН 12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.

ПРН 13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.

ПРН 14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.

ПРН 15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання професійних завдань.

ПРН 16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.

ПРН 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері.

ПРН 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх у різних професійних ситуаціях.

ПРН 19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.

ПРН 20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПРН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.

ПРН 22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.

 

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обсяг Форма
підсумк. контролю
Семестри
кредити ECTS академ. години
1 2 3 4 5 6

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1.1 Україна в контексті світового розвитку 4 120 дз 2
ОК 1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з, і 1-2
ОК 1.3 Фізична культура (Фізична виховання. Основи здорового способу життя) 5 150 з,з 1-2
ОК 1.4 Інформаційні технології 6 180 з,і 1-2
ОК 1.5 Основи наукових досліджень та академічного письма 4 120 з 2
ОК 1.6 Інклюзивне суспільство 1 30 з 4
ОК 1.7 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням) 3 90 з 1
ОК 1.8 Іноземна мова 6 180 з,і 1-3
ОК 1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 з,і 4-6
ОК 1.10 Іноземна мова з поглибленим вивченням 6 180 з,і 7-8
ОК 1.11 Екологія та екологічна етика 3 90 з 6
ОК 1.12 Права людини та верховенство права в сучасних реаліях 3 90 з 5
ОК 1.13 Філософія 3 90 і 5
ОК 1.14 Географія туризму 7 210 з,і 1-2
ОК 1.15 Основи туризмознавства 6 180 з,і 1-2
ОК 1.16 Організація туристичної діяльності 12 360 з,і, Кр 3-4
Всього ОК за циклом загальної підготовки 79 2370    

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК за циклом загальної підготовки 13 390    
ВК 1.1 Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін: 4 120 з 3
ВК 1.2 3 90 з 4
ВК 1.3 3 90 з 4
ВК 1.4 3 90 з 3
Всього за циклом загальної підготовки 92 2760  

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 2.1 Охорона праці в галузі 3 90 дз 8
ОК 2.2 Інформаційні технології в галузі туризму 4 120 і 5
ОК 2.3 Менеджмент у туризмі 3 90 і 7
ОК 2.4 Маркетинг у туризмі 3 90 і 1
ОК 2.5 Готельно-ресторанний бізнес 4 120 і 1
ОК 2.6 Спеціалізований туризм (спортивний) 4 120 з 6
ОК 2.7 Спеціалізований туризм (винно-гастрономічний туризм) 4 120 з 5
ОК 2.8 Активний туризм і безпека туристичної діяльності 3 90 і 2
ОК 2.9 Геополітика 3 90 з 3
ОК 2.10 Основи туризму та орієнтування 3 90 і 4
ОК 2.11 Туристичне країнознавство 4 120 з 5
ОК 2.12 Міжнародний туризм 4 120 і 7
ОК 2.13 Туристсько-рекреаційні комплекси світу 4 120 і 5
ОК 2.14 Ринок туристичних послуг 4 120 і,кр 6
ОК 2.15 Туристичне краєзнавство 4 120 з 8
ОК 2.16 Еристика 4 120 з,і 1-2
ОК 2.17 Планування та організація туристичного бізнесу 4 120 з 7
ОК 2.18 Валеологія в туризмі 3 90 з 6
ОК 2.19 Історія туризму 3 90 з 5
ОК 2.20 Сучасні інформаційні системи в туризмі 4 120 і 3
ПР 1 Ознайомча практика 3 90 дз 2
ПР 2 Навчальна практика 6 180 дз 4
ПР 3 Технологічна практика 6 180 дз 6
ПР 4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 дз 8
  Бакалаврська кваліфікаційна робота 6 180 захист 8
  Комплексний атестаційний екзамен 2 60   8
Всього ОК за циклом професійної підготовки 101 3030    

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК за циклом професійної підготовки 47 1410    
ВК 2.1 Дисципліни вільного вибору студентів із переліку дисциплін професійної підготовки 6 180 з 7
ВК 2.2 4 120 з 3
ВК 2.3 4 120 з 8
ВК 2.4 4 120 з 3
ВК 2.5 4 120 з 7
ВК 2.6 3 90 з 4
ВК 2.7 4 120 з 6
ВК 2.8 5 150 з 7
ВК 2.9 3 90 з 4
ВК 2.10 3 90 з 8
ВК 2.11 4 120 з 5
ВК 2.12 3 90 з 6
Всього за циклом професійної підготовки 148 4440    

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

РАЗОМ: 240 7200