Фізична терапія, ерготерапія ОС “бакалавр”

2 – Мета освітньої програми

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, що може квалiфiковано здiйснювати виховну, реабілітаційну та терапевтичну роботу з рiзним контингентом населення, а також сприяти гармонiйному розвитку особистостi, формуванню життєво-необхiдних навичок, розвитку фiзичних якостей, змiцненню здоров’я, пiдготовцi до активної трудової дiяльностi людини з обмеженими можливостями здоров’я.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Об’єкти вивчення та діяльності – рухові функції та активність людини, їх порушення та корекція з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах довкілля.

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушенням функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорії та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

Теоретичний зміст предметної області – знання для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, психолого-педагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов’язків; основних положень етики.

Методи, методики та технології: спостереження, опитування, тестування та вимірювання в фізичній терапії та ерготерапії; обробка інформації; планування та реалізація заходів фізичної терапії та ерготерапії; вербальне і невербальне спілкування; надання долікарської допомоги.

Інструменти та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; обстеження та тестування в фізичній терапії та ерготерапії; проведення заходів фізичної терапії та ерготерапії; технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма практично орієнтована на систему фахових знань і досягнень науки і практики, сучасного процесу та особливостей формування фахівця з фізичної терапії, ерготерапії в системі реабілітаційної допомоги, з урахуванням актуального стану вищої освіти, Стандарту вищої освіти.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Сучасні знання з фізичної терапії, ерготерапії та раціональне використання ефективних засобів і методів у подальшій професійній діяльності.
Особливості програми Орієнтованість на опанування дисциплін професійно-орієнтованого циклу, а саме: медико-біологічного спрямування, спеціально-теоретичного та спеціально-практичного спрямування, поєднання яких забезпечує формування у студентів основ професійних умінь та навичок.

4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

КП      Професійна назва роботи:

3226 – асистент фізичного терапевта;

3226 – асистент ерготерапевта;

3226 – масажист;

3226 – масажист спортивний.

Подальше навчання Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних завдань у професійній галузі.
Оцінювання Поточні: заліки, іспити, захист звітів із практик, захист курсових робіт. Підсумкова атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» здійснюється в формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та складання практично-орієнтованого комплексного іспиту з дисциплін професійної підготовки.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 3. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 4. Здатність працювати в команді.

ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 8. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 11. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права й обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК 1. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу в заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв’язок із охороною здоров’я.

СК 2. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції.

СК 3. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.

СК 4. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії.

СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.

СК 6. Здатність виконувати базові компоненти обстеження в фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати.

СК 7. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.

СК 8. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.

СК 9. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.

СК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.

СК 11. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.

СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.

СК 13. Здатність навчати пацієнта / опікунів самообслуговуванню / догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.

СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії.

7 – Програмні результати навчання

ПР 1. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращення довкілля громади.

ПР 2. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, в тому числі іноземною мовою (мовами).

ПР 3. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень.

ПР 4. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії.

ПР 5. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя.

ПР 6. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію.

ПР 7. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта / клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ ДП).

ПР 8. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики.

ПР 9. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.

ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності.

ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих із ними обмежень активності та участі в діяльності.

ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.

ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.

ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.

ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, в мультидисциплінарній команді.

ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.

ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифікувати поточну діяльність.

ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати і представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.

 

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обсяг Форма
підсум. конт-ролю
Семес- три  
кредити

ECTS

академ.

години

 
1 2 3 4 5 6  

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1.1 Україна в контексті світового розвитку 4 120 дз 2  
ОК 1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з, і 1-2  
ОК 1.3 Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) 5 150 з,з 1-2  
ОК 1.4 Інформаційні технології 6 180 з, і 1-2  
ОК 1.5 Основи наукових досліджень та академічного письма 4 120 з 2  
ОК 1.6 Інклюзивне суспільство 1 30 з 4  
ОК 1.7 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням) 3 90 з 1  
ОК 1.8 Іноземна мова 6 180 з, з, і 1-3  
ОК 1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 з, з, і 4-6  
ОК 1.10 Іноземна мова поглибленого вивчення 6 180 з, і 7,8  
ОК 1.11 Філософія 3 90 і 5  
ОК 1.12 Права людини та верховенство права в сучасних реаліях 3 90 з 5  
ОК 1.13 Екологія та екологічна етика 3 90 з 6  
ОК 1.14 Педагогіка 3 90 і 2  
ОК 1.15 Соціологія 3 90 з 3  
Всього ОК за циклом загальної підготовки 60 1800 23    

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК за циклом загальної підготовки 20 600 5    
ВК 1.1 Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін 3 9 з 8  
ВК 1.2 6 180 з 4  
ВК 1.3 4 120 з 6  
ВК 1.4 4 120 з 7  
ВК 1.5 3 90 з 8  
Всього за циклом загальної підготовки 80 2400 28    

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 2.1 Охорона праці в галузі 3 90 дз 8  
ОК 2.2 Гігієна 4 120 і 1  
ОК 2.3 Анатомія людини 8 240 з, і 1,2  
ОК 2.4 Фізіологія людини 4 120  і 4  
ОК 2.5 Біохімія 4 120 і 4  
ОК 2.6 Інформаційні технології в галузі 4 120 і 5  
ОК 2.7 Вступ до спеціальності 5 150 і 1  
ОК 2.8 Теорія та методика фізичного виховання 4 120 і, КР 5  
ОК 2.9 Основи догляду за хворими та інвалідами 3 90 з 3  
ОК 2.10 Масаж класичний та лікувальний 6 180 з, і 3,4  
ОК 2.11 Технічні засоби в фізичній терапії та ерготерапії 3 90 з 6  
ОК 2.12 Основи медичних знань (кардіологія, пульмонологія, ортопедія, неврологія) 5 150  і 5  
ОК 2.13 Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів 3 90 з 7  
ОК 2.14 Долікарська медична допомога в невідкладних станах 3 90 і 6  
ОК 2.15 Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях ССС, НС, ОРА, ДС) 4 120 і, КР 4  
ОК 2.16 Професійна майстерність 3 90 з 7  
ОК 2.17 Фізіологія рухової активності 3 90 і 5  
ОК 2.18 Основи менеджменту та маркетингу в фізичній терапії та ерготерапії 3 90 з 8  
ОК 2.19 Психологія 4 120 і 4  
ОК 2.20 Основи загальної та клінічної патології 3 90 і 7  
ОК 2.21 Основи фізичної терапії та ерготерапії 5 150  і 3  
ОК 2.22 Біомеханіка та клінічна кінезіологія 4 120 і 3  
ОК 2.23 Лікувальна фізична культура 3 90 і 7  
ОК 2.24 Міждисциплінарна курсова робота 3 90 з* 8  
ПР 1 Ознайомча клінічна практика 6 180 дз 2  
ПР 2 Навчальна клінічна практика 6 180 дз 4  
ПР 3 Виробнича клінічна практика 6 180 дз 6  
ПР 4 Клінічна практика 6 180 дз 8  
  Комплексний атестаційний екзамен 2 60 і 8  
Всього ОК за циклом професійної підготовки 120 3600 35    

Вибіркові компоненти освітньої програми загальної та професійної підготовки

Всього ВК за циклом професійної підготовки 40 1200 10    
ВК 2.1 Дисципліни вільного вибору студентів із переліку дисциплін циклу професійної підготовки 5 150 з 3  
 ВК 2.2 5 150 з 4  
ВК 2.3 6 180 з 5  
ВК 2.4 3 90 з 6  
ВК 2.5 3 90 з 6  
ВК 2.6 3 90 з 6  
ВК 2.7 3 90 з 7  
ВК 2.8 3 90 з 7  
ВК 2.9 4 120 з 7  
 ВК 2.10 5 150 з 8  
Всього за циклом професійної підготовки 160 4800 45    

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 1800 15    
РАЗОМ: 240 7200 60