Бабенко Крістіна Євгеніївна

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Менеджер-економіст, спеціальність «Менеджмент організацій», Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті (2002 р.).

Професіонал у галузі інтелектуальної власності, спеціальність “Інтелектуальна власність”, Українська інженерно-педагогічна академія (2009 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат фізико-математичних наук (2005 р.), дисертація на тему: “Математичне моделювання комп’ютерного томографа з використанням прямого методу Фур’є та інтерлінації функцій” за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Доктор економічних наук (2021 р.), дисертація на тему: “Стратегічне управління збалансованим економічним розвитком територій: теорія, методологія, практика” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Диплом доктора економічних наук ДД 010637 (2021 р.).

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту (2007 р.).

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Smalskys V., Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. Efficiency of the stakeholder interaction in the context of ensuring sustainable territorial development. Problems and Perspectives in Management. Volume 18. Issue 2. Р. 340–349. (0,85 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Scopus].
 2. Fedorova , Babenko K., Malykhina Ya., Yarmosh O., Malykhina V. Problems of training of leaders in public governance and administration in digital economics. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 2019. Vol. 3. No 30. P. 501–509. (0,9 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus, EBSCO, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання].
 3. Бабенко К. Є., Федорова Ю. В., Ярмош О. В., Малихіна Я. А. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 1 (28). C. 234–244. (1,06 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus, EBSCO, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання].
 4. Babenko Theoretical fundamentals of the balanced territory economic development strategic management concept. Economics and Finance. 2020. Issue 1. P. 31–40. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання]. (0,75 друк. арк.).
 5. Бабенко К. Є. Методологічний підхід до оцінювання збалансованого економічного розвитку територій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». № 16(44). С. 4–9. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання]. (0,6 друк. арк.).
 6. Бабенко К. Є. Особливості розвитку територіальної структури національної економіки України. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2(19). С. 29–32. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,55 друк. арк.).
 7. Бабенко К. Є. Теоретичні засади когнітивного моделювання економічного розвитку територій. Ефективна економіка. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/85.pdf. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,6 друк. арк.).
 8. Бабенко К. Є. Управління збалансованим економічним розвитком територій: проектний підхід. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». № 1(13). С. 135–140. [Міжнародні наукометричні бази: Index  Copernicus,    Google    Scholar,    фахове     видання]. (0,7 друк. арк.).
 9. Бабенко К. Є. Інструментарій державного управління економічним розвитком територій. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Т. 25 Вип. 3 (82). С. 18–23. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,65 друк. арк.).
 10. Бабенко К. Є. Інституційне підґрунтя забезпечення збалансованого економічного розвитку територій. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». № 5. Doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6034. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання]. (0,55 друк. арк.).
 11. Бабенко К. Є., Дячек О.Ю. Методичний підхід щодо визначення впливу факторів на підвищення конкурентоспроможності території. Проблеми економіки. № 2. С. 175–181. (0,68 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RePec, фахове видання].
 12. Гришина І. В., Бабенко К. Є. Інформацiйно-комунiкацiйнi бар’єри системи управління. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2020. Вип. 50. Ч. 1. С. 184–189. (0,6 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання].
 13. Бабенко К. Є. Науково-теоретичне обґрунтування сутності розвитку територій. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. Вип. 2–3, № 70–71. C. 21–[Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,8 друк. арк.).
 14. Бабенко К. Є. Семантична ідентифікація системи стратегічного управління економічним розвитком територій. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 43. С. 201–205. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Urlich’s Periodicals Directory,   Google   Scholar,   фахове   видання]. (0,65 друк. арк.).
 15. Бабенко К. Є. Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності територій. Вчені записки Таврійського  національного         університету          імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69), № 6, ч. 1. С. 5 –9. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,5 друк. арк.).
 16. Бабенко К. Є. Концептуальні положення щодо забезпечення збалансованого економічного розвитку територій. Причорноморські економічні студії. Вип. 38. Ч. 2. C. 159–165. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, фахове видання]. (0,75 друк. арк.).
 17. Бабенко К. Є. Особливості побудови причинно-наслідкової моделі економічного розвитку регіонів. Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. Вип. 6 (74). Ч. 1. С. 77–82. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,65 друк. арк.).
 18. Parkhomenko O. S., Neskorodieva I. I., Kvitka Y. N., Babenko K.E. Mediation as a Component of Conflict Management: Experience of European Union Countries and its Implementation In Ukraine. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics. 2019. Vol. 7(14). URL: https://amtp.org.ua/index.php/ journal2/article/view/180 (1,2 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Google Scholar, фахове видання].
 1. Бабенко К. Є. Кваліметричне оцінювання рівня реалізації стратегії економічного розвитку територій. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 655-661. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,7 друк. арк).
 2. Бабенко К. Є. Механізм формування політики збалансованого економічного розвитку територій. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. Вип. 48. Ч. 1. С. 213–220. [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання]. (0,7 друк. арк.).
 3. Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. Formation an information- analytical system for monitoring the economic development of International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS). Warszawa, International Institute of Innovation «Science-Education-Development», 2019. Volume 9. No. 1. Рp. 195-203. (0,65 друк. арк.). [Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, фахове видання].

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 1. Бабенко К. Є. Управління збалансованим економічним розвитком територій: стратегії, механізми, інструменти : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 302 с. (18,87 друк. арк.).
 2. Бабенко К.Є., Пархоменко О.С. Визначення пріоритетних напрямів взаємодії стейкхолдерів в контексті забезпечення стійкого розвитку територій // Вплив стейкхолдерів на розвиток територій : монографія / за заг. ред. В. П. Третяк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – с. 202-223.
 3. Бабенко К.Є., Федорова Ю.В., Ярмош О.В. Особливості управління інноваційним розвитком промислових підприємств та підприємств сфери послуг. Державне регулювання, Х. – 2018. – 120 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць:

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.Є. Бабенко, Ю.А. Дивинська. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчальної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.Є. Бабенко, Ю.А. Дивинська. – Житомир: ЖЕГІ,
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження технологічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.Є. Бабенко, Ю.А. Дивинська. – Житомир: ЖЕГІ,

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

Консультант у проєкті NORLAU Probation Project Проект  Пробації

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Бабенко К. Є. Стратегічне планування соціально- економічного розвитку територій. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (Дніпро, 28–29 березня 2019). Дніпро: НМетАУ, Частина 1. С. 34–37. (0,15 друк. арк.).
 2. абенко К. Є. Маркетинг території як стратегічний інструмент збалансованого економічного розвитку. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права : збірник тез доповідей міжнародної науково- практичної конференції (Полтава, 12 липня 2019 р.) : у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, Ч. 2. С. 39–40. (0,13 друк. арк.).
 3. Бабенко К. Є. Сучасна економічна модель розвитку економіки України. ADVANCES OF SCIENCE : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019. Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, Pр. 422-430. (0,38 друк. арк.).
 4. Бабенко К. Є. Стимулювання економічного територіального розвитку з урахуванням екологічних аспектів. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції докторантів, молодих учених та студентів (м. Харків, 17 травня  2019 р.). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. URL: https://markhub.gitlab.io/student-thesis-2019/thesis06-01.html#thesis06-01  (0,16 друк. арк.).
 5. Бабенко К. Є. Особливості стратегічного планування економічного розвитку територій. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019). Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», С. 10-11. (0,16 друк. арк.).
 6. Бабенко К. Е. Влияние инвестиций на экономическое развитие страны. Модернизация экономики Беларуси: проблемы и пути их решения : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию экон. фак-та Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины (Гомель, 18 октября 2019 г.). Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, С. 132–134. (0,21 друк. арк.).
 7. Бабенко К. Є. Виявлення конкурентних переваг економіки регіону. State, Region, Enterprise: IІI International Scientific Conference Anti-Crisis Management (November 22th, 2019). Le Mans, France: Baltija 2019. Рр. 26–28. (0,16 друк. арк.).
 8. Бабенко К. Є. Роль регіональної політики у подоланні міжрегіональних диспропорцій. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27 грудня 2019 р.). Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. С. 3–7. (0,21 друк. арк.).
 9. Бабенко К. Є. Збалансованість як умова ефективного функціонування національної економіки. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25 січня 2020). Львів : ЛЕФ, С. 22–25. (0,22 друк. арк.).
 10. Бабенко К. Є. Роль стратегічного управління в умовах сучасного розвитку територій. Проблеми формування та реалізації регіональної економіки : матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції. (Запоріжжя, 30 травня 2020). Запоріжжя: ГО «СІЕУ», С.58–60. (0,2 друк. арк.).

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”