Кузьменко Віктор Йосипович

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Відомості про вищу освіту

Вчитель загальнотехнічних дисциплін і звання вчителя середньої школи, спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни», Київський державний університет ім. О.М. Горького (1981 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат педагогічних наук (2016 р.), дисертація на тему: “Формування базових понять з технології сільськогосподарського виробництва у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в умовах профільного навчання” за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання технологій.

Веде навчальні дисципліни:

Реабілітаційна педагогіка (30 лекц. год.)

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Рихліцький Ю.В., Савицька А.Ю., Кузьменко В.Й. Професійні якості соціального працівника в сучасній Україні // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних    технологій Університету «Україна». – 2019. – №18. – С. 210-214.
 2. Семенюк М.О., Савицька А.Ю., Кузьменко В.Й. Ставлення суспільства до осіб, позбавлених волі як категорії соціально виключеної молоді // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2019. – №18. – С. 129-136.
 3. Кузьменко В.Й., Яневич С.А., Артеменко А.Б. Непрацездатні громадяни похилого віку як об’єкт соціальної роботи // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 97-101.
 4. Бородіна О.С., Кузьменко В.Й. Психолого- педагогічний аспект у використанні методу казкотерапії в роботі з дітьми // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – – № 1(37). – Ч. ІІ. – С. 40-45.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших  друкованих навчально-методичних праць

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «магістр» / розроб.: А.Б. Артеменко, В.Й. Кузьменко. – Житомир:ЖЕГІ, 2021.
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: А.Б. Артеменко, В.Й. Кузьменко. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчальної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: А.Б. Артеменко, В.Й. Кузьменко. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та академічного письма» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ, 2021. 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Кузьменко В.Й. СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. – Житомир: ПП “ДжіВіЕс”, 2018. – с. 23-25.
 2. Кузьменко В.Й. Соціально-педагогічні чинники соціалізації фахівців соціальної служби в умовах реформування галузі // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. – Житомир: ПП “ДжіВіЕс”,
 3. Кузьменко В.Й. Особливості реалізації фандрейзингу // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 27–28 травня 2020 р.), Частина І. — К.: Університет «Україна», 2020.
 4. Кузьменко В.Й., Рудницька І.В. Формування комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 1. — К.: Університет «Україна», 2020.
 5. Кузьменко В.Й., Химченко Н.І. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт-терапії // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Директор Молодіжної громадської організації «Брусилівський   районний футбольний клуб «Брусилів-Здвиж» з 09.06.2010 р.

Директор Брусилівської районної громадської організації «Брусилівська районна федерація футболу» з 12.10.2011 р.

 

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”