Артеменко Анна Броніславівна

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор філософії

Вчене звання:

Контакти: kaf.socio.zehi@gmail.com

Відомості про вищу освіту

Магістр з соціальної роботи, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2015 р.)

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Доктор філософії за спеціальністю «Соціологія» (2021 р.), дисертація на тему: “Мілітарна ідентичність у контексті соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС” за спеціальністю 054 – Соціальні та поведінкові науки. Диплом доктора філософії ДР 002567 (2021).

Школа молодого соціолога (Чернігівський національний технологічний університет). Сертифікат. Тема: “Соціолог як експерт: практики та інсайди” (30.09-04.10.2019 р. 30 годин / 1 ECTS)

Plus Communication Consulting (Romania). Certificate. Manuscript title: Methodological aspects of measuring levels of veterans’ social adaptation (December, 2020. 6 hours / 0.2 ECTS)

Bogdan Khmelnytcky Melitopol State Pedagogical University. Certificate. Current Trends and Conceptual Directions of Inclusive Practicals (20-21 April 2021. 16 hours / 0.6 ECTS)

National Institute of Education of the Republic of Belarus. Certificate 00817. Models, Innovations and International Trends in Career juidance. Educational Models and Practics of Working with Gifted Children (June 1-14, 2021, 72 hours / 2.4 ECTS)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП №05408289/1756-21. Назва програми: “Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців” (17.05-26.05.2021 р., 30 годин / 1 ECTS)

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Довідка про проходження підвищення кваліфікації (стажування) №154 від 06.07.2021 р. на кафедрі теорії та технології соціальної роботи з 14.04.2021 р. по 15.06.2021 р. (наказ №118 від 13.04.2021 р.). Тема: “Новітні теорії та технології соціальної роботи” (108 годин / 3,6 ECTS

Державний заклад «Південноукраїнський національний  педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Сертифікат про Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (стажування) №ПС 32/1-001/001/2022 від 20.06.2022 року. Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери з 10.05.2022 року по 20.06.2022 року. Тема «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» обсягом 180 год. (6  кредитів ЄКТС).

Веде навчальні дисципліни:

Історія соціальної роботи (46 год.) Консультування у соціальній роботі (30 год.) Якісні і кількісні методи дослідження у соціальній роботі (32 год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Артеменко А. / Віськові дослідження в оптиці соціології // Габітус. – 2019. – № – С.7-12.
 2. Кузьменко В.Й., Артеменко А.Б., Яневич С.А. / Непрацездатні громадяни похилого віку як об’єкт соціальної роботи // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2019. – №18. – 265 с .
 3. Артеменко, А. (2018). Транзит мілітарної ідентичності в контексті соціальної феноменології. Габітус, 7, 7–10. – http://habitus.od.ua/journals/2018/7-2018/3.pdf
 4. Артеменко, А., & Батаева, Е. (2018). Концептуализация транзита милитарной идентичности в современной социологии. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право», 3(39), 19–26. – http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/193555
 5. Артеменко, А., & Концепт мілітарної ідентичності в сучасній соціології.Батаева, Е. (2018). Концепт милитарной идентичности в современной социологии. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 40, 29–35. – https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/11571
 6. Артеменко, А., & Батаева, Е. (2018). Методические аспекты измерения милитарной идентичности. Український соціологічний журнал, 19–20  (1–2),      32–42.      – https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/14667

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «магістр» / розроб.: Бородіна О.С., Артеменко А.Б. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «магістр» / розроб.: А.Б. Артеменко, В.Й. Кузьменко. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: А.Б. Артеменко, В.Й. Кузьменко. – Житомир: ЖЕГІ,
 4. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчальної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: А.Б. Артеменко, В.Й. Кузьменко. – Житомир: ЖЕГІ,

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Артеменко А.Б. / Соціальна робота з військовослужбовцями та ветеранами бойових дій в Україні, США та Ізраїлі // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 2. А.Б. Артеменко / ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КОТРІ ОТРИМАЛИ ІНВАЛІДНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОМЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 20-21 листопада 2019 р.). Частина – К.: Університет «Україна», 2019.
 3. Артеменко, А. (2017). Процеси інтеграції військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій у сучасному суспільстві. Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання: матеріали ІІІ конгресу Соціологічної асоціації України (12–13 жовтня 2017 р., м. Харків), 235–236.
 4. Артеменко, А. (2017). Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій. Підтримка і реабілітація учасників АТО в Україні: досвід і перспективи: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 грудня 2017 р., м. Хмельницький), 9–12.
 5. Артеменко, А. (2017). Соціальна адаптація військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнародної науково практичної конференції (23–24 березня 2017 р., м. Житомир), 77–79.
 6. Артеменко, А. (2018). Основні ризики отримання освіти військовослужбовцями, які повернулися після бойових дій. Риски карьерно-профессионального старта в высококонфликтной среде: общее и особенное: матеріали XXV науково-теоретичної конференції молодих вчених (14 квітня 2018 р., м. Харків), 55–58.
 7. Артеменко, А. (2018). Понятие транзита милитарной идентичности в контексте теории А. Шютца. Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 жовтня 2018 р., м. Одеса), 74–76.
 8. Артеменко, А. (2019). Классификационный анализ военных исследований в современной академической социологии. Соціологія у (пост)сучасності: матеріали XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (14–15 березня 2019 р., м. Харків), 15–16.
 9. Артеменко, А., & Батаєва, К. (2019). Соціальна реадаптація ветеранів бойових дій в українському суспільстві. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 березня 2019 р., м. Київ), 18–20.
 10. Артеменко, А. Практики соціального партнерства між вишами і ветеранами бойових дій в українському суспільстві. Проблеми та перспективи соціального партнерства світу університету: погляд молодих викладачів: матеріали XXVІ науково-теоретичної конференції молодих вчених (13 квітня 2019 р., м. Харків), 60–62.
 11. Артеменко, А. (2019). Мілітарна ідентичність жінок- військовослужбовців. Молодь: освіта, наука, духовність : матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (21–22 листопада 2019 р., м. Київ), 336–337.
 12. Артеменко, А. (2019). Особливості соціального супроводу військовослужбовців, котрі отримали інвалідність в умовах військово-медичного закладу. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2019 р., м. Київ), 19–21.
 13. Артеменко, А. (2020). Специфіка роботи військово- медичного закладу в умовах військової агресії. Молодь: освіта, наука, духовність : матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів і молодих вчених (27–28 травня 2020 р., м. Київ), 6–7.
 14. Аrtemenko, A. (2020). The concept of “veteran” in modern military Znanstvena Misel journal, 1(48), 68–71 (Словенія).
 15. Аrtemenko, (2020). Military identity of women veterans and its impact on their social (re)adaptation to civilian environment. International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science, 3(1), 83–87. (Індія).
 16. Артеменко А.Б. (2022) Самостійна робота здобувача як необхідна форма організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти: збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеса : Університет Ушинського, 2022. 5-7

Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

Керівник Соціологічної лабораторії.

Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член Соціологічної асоціації України з 2019 р.

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”