Соціальна робота ОС “магістр”

2 – Мета освітньої програми
Професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання у сфері соціальної роботи на основі особистісно орієнтованого підходу, застосування цінностей соціальної роботи, етичних принципів, знань та навичок для просування турботи, взаємоповаги та взаємної відповідальності серед членів суспільства. Підготовка та розвиток професійних соціальних працівників, які здатні надавати повноваження особі, групі та суспільству шляхом рефлексії та діяти самостійно.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкти вивчення – соціальний добробут населення, детермінанти, що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проєктна, науково-дослідна діяльність у соціальній сфері.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціальних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення.

Методи, методики та технології – методи і технології збирання, обробки та інтерпретації результатів дослідження в соціальній сфері та сфері наукового дослідження.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, прикладна.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Професійна підготовка магістрів для соціальної роботи з людьми з інвалідністю і людьми похилого віку.

Ключові слова: інклюзія, соціальна робота, соціальна педагогіка, соціальні проєкти.

Особливості програми 1. Узгодженість освітньої програми зі Стандартом професійної підготовки магістрів соціальної роботи.

2. Узгодженість освітньої програми із Глобальними стандартами освіти і навчання професії соціальної роботи (Global standards for the education and training of the social work profession – IASSW).

3. Узгодженість освітньої програми з Литовськими стандартами професійної підготовки магістрів соціальної роботи.

4. Узгодженість освітньої програми з Міжнародною ліцензією, на основі якої реалізується міжнародна освітня програма подвійного диплому «Соціальна робота». Дана міжнародна програма подвійних дипломів пройшла черговий міжнародний аудит у березні 2018 року.

5. Здійснення професійної підготовки в умовах інклюзивного освітнього середовища, в інклюзивних академічних групах.

6. Особливий акцент на трансакцію «людина-середовище», подовження тривалості життя та взаємодію біологічних, психологічних, соціально-структурних, економічних, політичних, культурних та духовних факторів формування людського розвитку та поведінки.

7. Забезпечує готовність до професійно-практичної діяльності та наукових досліджень на загальнодержавному, національному та міжнародному рівнях.

8. Цілі програми та результати навчання базуються на Дублінському дескрипторі другого циклу, Європейській кваліфікаційній рамці та Литовських національних кваліфікаційних рамках, академічних та професійних вимогах, а також пов’язані з державними стратегіями Литви та України і потребами ринку праці.

9. У разі обрання здобувачем типу диплому «подвійний» обов’язкова міжнародна мобільність реалізується англійською або російською мовою; передбачає науково-дослідну  практику в Литовській Республіці.

10. Наявність литовських студентів (Вільнюський університет, Шяуляйська академія, Литва) відповідно до Двосторонньої угоди між Шяуляйським університетом та Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» про впровадження спільної магістерської навчальної програми «Соціальна робота» (№ 06-25-3-55 від 27.06.2013).

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, освіти, охорони здоров’я, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України

Класифікатор професій (ДК 003:2010):

Діяльність із працевлаштування (код 78);

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання (код 87); Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (код 87.3);

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання (код 87.9);

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання (код 88);

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (код 88.1);

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (код 88.9).

Класифікація професій (фахівці):

Інспектори із соціальної допомоги (3443);

Соціальні працівники (3460);

Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування (5133).

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій:

Педагог соціальний (код-2340);

Інспектор з охорони дитинства (код-2352);

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер) (код-2412.2);

Державний соціальний інспектор (код-2419.3);

Соціальний працівник (код-2446.2);

Фахівець із допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін. (код-2446.2);

Фахівець із соціальної допомоги вдома (код-2446.2);

Фахівець із соціальної роботи (код-2446.2);

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування (код-2446.2);

Інспектор із соціальної допомоги (код-3443);

Асистент вихователя виправно-трудового закладу (код-3460);

Соціальний працівник (допоміжний персонал) (код-3460);

Фахівець із вирішення конфліктів (побутова сфера) (код-3460).

Можливості професійної сертифікації: Міністерство соціальної політики України; Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Подальше навчання Продовження навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Студентоцентроване навчання засобами лекційних, практичних та семінарських занять, тренінгів, круглих столів, наукових конференцій; залучення студентів до участі в проєктних роботах, конкурсах та науково-дослідних заходах. Залучення до проведення занять кваліфікованих практикуючих фахівців.
Оцінювання Усні та письмові екзамени, тести, практика, есе, презентації, проєктна робота тощо.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність розробляти й управляти проєктами.

3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

5. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

9. Навички міжособистісної взаємодії.

10. Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.

2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проєктувати та моделювати соціальні ситуації.

4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.

5. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.

6. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.

7. Здатність до професійної рефлексії.

8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.

9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.

11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.

12. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.

13. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи.

Додатково для освітньо-професійної програми:

15. Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проєктів і технологій.

16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

7 – Програмні результати навчання
1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

3. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою як усно, так і письмово.

4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.

5. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних.

6. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

8. Автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях.

9. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання.

10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.

12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.

13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

14. Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.

15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.

16. Розробляти соціальні проєкти на високопрофесійному рівні.

17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

Додатково для освітньо-професійної програми:

19. Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проєкти і технології.

20. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

 

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Обсяг Форма
підсумк. контролю
Семес-три
кредити ECTS академ. години
1 2 3 4 5 6

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1.1 Дидактика вищої школи 3 90 з 1
ОК 1.2 Академічна іноземна мова 3 90 і 1
ОК 1.3 Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві 5 150 з 2
ОК 1.4 Менеджмент наукової інформації 7 210 і 2
Всього ОК за циклом загальної підготовки 18 540 4  

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК 10 300 2  
ВК 1.1 Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін 5 150 з 3
ВК 1.2 5 150 з 2

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 2.1 Методологія та організація наукових досліджень 5 150 і, кр 1
ОК 2.2 Здоров’я та благополуччя в сучасних соціальних теоріях 5 150 і 1
ОК 2.3 Теоретичні моделі і технології соціальної роботи 6 180 з 1
ОК 2.4 Менеджмент соціальних програм і проєктів 4 120 і 3
ОК 2.5 Порівняльна політика соціального забезпечення 4 120 з 3
ОК 2.6 Якісні і кількісні методи дослідження в соціальній роботі 5 150 з 1
ОК 2.7 Методика викладання соціальної роботи 3 90 з 1
ПР 1 Педагогічна практика 3 90 дз 2
ПР 2 Науково-дослідна практика 3 90 дз 3
Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи 9 270
Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Всього ОК за циклом професійної підготовки 47 1 410 10  

Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК 15 450 3  
ВК 2.1 Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін 5 150 з 2
ВК 2.2 5 150 з 2
ВК 2.3 5 150 з 2
Всього кредитів дисциплін вільного вибору 25 750 5

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

РАЗОМ: 90 2 700