Магась В’ячеслав Олегович

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Вчитель історії і правознавства, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія.», Кам’янець-Подільський державний університет (2004 р.)

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Доктор історичних наук (2021 р.), дисертація на тему: “Громадсько-політичні організації і влада в підросійській Україні (1905-р. – лютий 1917 р.)” за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01  – історія України відбувся 7 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Вчене звання: доцент кафедри суспільних наук (2014 р.)

Веде навчальні дисципліни:

 1. Україна в контексті світового розвитку (30 лекц. год.)
 2. Філософія (22 лекц. год.)
 3. Правознавство (14 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Магась В. О., Корнійчук Ю. Г., Вигівська О. В. Громадські організації підросійської України та політика щодо них уряду П.А. Столипіна (1906– 1911 рр.) // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 31 (70). № 3. С. 35–42.
 2. Магась В. О., Хабчук А. О. Формування громадянської ідентичності різних категорій населення на початку XX ст. // Іван Огієнко і сучасна освіта та наука. Науковий збірник. Серія історична. Вип. XV Кам’янець-Подільський, С. 110–119.
 3. Магась В. О., Магась-Демидас Ю. І. Переслідування за політичними мотивами неполітичних громадських організацій в Російській імперії у 1905– 1917 рр. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 142–155.
 4. Магась В. О. Всеросійський залізничний союз та влада в Україні у 1905- 1908 рр.: трансформація взаємин // Український історичний журнал. № С. 20–45. Web of Science Core Collection
 5. Магась В. О. Діяльність Союзу робітників для захисту своїх прав в Харкові в роки Першої російської революції // Емінак. Науковий щоквартальник. № 1 (21). Т. 3. С. 42–46.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 1. Магась В. О. «Бути справжнім громадянином…»: суспільно-політичні організації в Наддніпрянській Україні у 1905–1917 рр.: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня “Рута”», 2020. 568 с. (29,15 друк. арк.)

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально- методичних праць

 1. Політологія та соціологія: методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни / розроб.: А.А. Кавун, В.О. Магась. – Житомир: ЖВІ, – 40 с.
 2. Історія України та української культури: методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни / розроб.: А.А. Кавун, В.О. Магась. – Житомир: ЖВІ, – 40 с.
 3. Історія України та українського війська : методичні рекомендації для самостійної роботи / розроб. Ю. Г. Корнійчук, В. О. Магась. – Житомир : найменування ЖВІ, – 52 с.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Головний редактор «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки», Член редколегії журналу «Інтермарум: історія, політика, культура» 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково- експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Магась В. О. Інженер Ф. О. Кондратьев та створення ним Союзу робітників для захисту своїх прав у Харкові (1905–1907 рр.) // Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції (Суми, 5 листопада 2020 р.) / [редкол.: Д. В. Кудінов (відповідальний редактор), О. М. Клочко, М. А. Михайліченко, В. О. Оліцький, Н. В. Сидоренко]. Суми: ФОП Цьома С.П., С. 52–56.
 2. Магась В. О. Політизація діяльності Сумського сільськогосподарського товариства у роки Першої російської революції // Сумські історико- краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції (Суми, 1 листопада 2019 р.) / [редкол.: О. В. Зосименко, Д. В. Кудінов, Ю. О. Нікітін, В. О. Оліцький]. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. С. 119–122.
 3. Магась В. О. Діяльність Союзу для досягнення повноправності єврейського народу в роки Першої російської революції в Україні // Історичні мідраші Північного Причорномор’я / [голов. ред. М. М. Шитюк]. Випуск Том ІІ. Миколаїв: Типографія Шамрай, 2018. С. 297–309.
 4. Магась В. О. Популізм та прагматизм в українських політичних молодіжних організаціях підросійської України в роки Першої світової війни // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах: матеріали ХVІ науково-практичної конференції. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. С. 66–
 5. Магась В. О. Прояви політичної активності та самоорганізації учнів духовних семінарій в Україні (1907–1908 рр.) // Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень: зб. Матеріалів Міжнар. Наук.-практ. конференції (Хмельницький, 1-2 червня 2018 р.) / [за ред. О.О. Заславської, В. В. Мудракова, Я. В. Ювсечка]. Хмельницький, 2018. С. 78–80.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III – IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II – III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково- дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III – IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II – III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково- дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”

Участь у журі конкурсів «Малої академії наук України» у 2011-2020 рр. на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Керівництво Дубініною Веронікою Ігорівною (2016 р.), Новоград- Волинський колегіум), яка зайняла перше місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України” в секції «Історичне краєзнавство» 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член «Національної спілки краєзнавців України». Час вступу до Спілки: 13 травня 2019 р. 

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”