Карпенко Сергій Володимирович


Кафедра менеджменту та туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Економіст, спеціальність «Економіка і планування матеріально-технічного постачання», Київський інститут народного господарства (1990 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат економічних наук (1999 р.), дисертація на тему: “Розвиток малого підприємництва (на прикладі Київської області)” за спеціальністю 08.00.03 – Організація управління, планування та регулювання економіки.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту (2004 р.)

Веде навчальні дисципліни:

 1. Управління персоналом (46 лекц. год.)
 2. Самоменеджмент (30 лекц. год.)
 3. Адміністративний менеджмент (30 лекц. год.)
 4. Бізнес-планування на підприємстві (16 лекц. год.)
 5. Управління якістю (26 лекц. год.)
 6. Рекламний менеджмент (30 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Карпенко С.В. Зарубіжний досвід організації державної служби та форми його використання в Україні у 90-х рр.. ХХ ст. /Вісник Львівського університету, Випуск 11, Збірник наукових праць – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С.124-131.
 2. Карпенко С.В. Управление государственной службой: основные принципы, методы / Вестник университета«ТУРАН», научный журнал №1(73) – Алматы, 2017 – С.54-63.
 1. Карпенко С.В. Системна компетентність державних службовців як когнітивний чинник запобігання корупції /Інвестиції: практика та досвід. №19, 2017 – Київ, 2017 – С.67- 72.
 1. Карпенко С.В. Система внутрішнього керівництва в козацькій Україні / «Гілея» Науковий вісник збірник наукових праць, Випуск 120 (№5) – Київ, 2017 – С.248-252.
 2. Карпенко C.В. Смертельно небезпечні посади: доля керівників урядів УРСР доби великого терору 1937-1938 рр. // Scientific Journal «Virtus», #26, September, 2018 – С. 202-206.
 3. THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC ENTREPRENEURSHIP IN           THE INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM. // Stoyan Radev Koev, Pavel Blecharz, Kateryna Shafranova, Serhii Karpenko, Yevheniia Morozova International Journal of Entrepreneurship   Volume 24, Special Issue, 2020, pp. 1-7 Print ISSN: 1099 -9264 Online ISSN: 1939-4675 (Scopus).

Наявність виданих навчально-методичних посібників /посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко, Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Менеджмент та адміністрування: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 3. Управління персоналом: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 4. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: С.В. Карпенко, Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Реалізація функції збереження цілісності держави в діяльності державних службовців. С. 113-
 2. // European vector of contemporary psychology, and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Lublin, Poland. 2018. 332 p.
 3. Карпенко В., Карпенко О.А. Сучасні виклики у сфері публічного управління держави. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах», 22 березня 2019 р.– Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна». C. 66-68. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. – 132 с.
 4. Карпенко О.А., Карпенко C.В. Система соціально-економічних відносин та функції публічного управління. // Матеріали доповідей ІІ–ої Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», Київ, 24 травня 2019 року. С.195-197. – К.: Університет «Україна».
 5. Карпенко С.В. Шляхи забезпечення якісного економічного зростання в Україні. //ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених. – Київ, 27-28 травня : Університет “Україна”. Тези доповідей. Ч. І. – С. 94-95.
 6. Карпенко С.В. «Управління організацією в умовах кризи» //Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції «Актуальні       проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах», 26 березня 2021 р. – Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна». 71-72. Житомир, 2021. – 149 с.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Час вступу до ГО: 15.11.2021 р.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Начальник відділу ринкових відносин Комітету економіки та прогнозування Київської обласної державної адміністрації (08.06- 1993 р. – 03.01.1996 р.)

Начальник відділу сприяння розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури Управління економіки Київської обласної державної адміністрації (03.01.1996 р. – 05.01.1998 р.)

Начальник відділу підтримки та координації розвитку підприємництва Управління підтримки підприємництва Державного комітету України з питань розвитку підприємництва (06.01.1998 р. – 27.03.2000 р.)

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”