Батаєва Катерина Вікторівна

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Відомості про вищу освіту

Харківський державний університет, 1994, спеціальність – соціологія, кваліфікація – соціолог, викладач соціологічних дисциплін (ЛЗ №002298 від 01.07.1994 р.)

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

 1. Університет економіки, факультет Публічного адміністрування, Краков, Польща. Науково-педагогічне стажування, тема «Нові та інноваційні методи навчання» за спеціальністю 054 «Соціологія», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 2427/MSAP/2020 від 09.10.2020, обсяг 4,0 кредити ECTS (120 годин). 14 вересня – 09 жовтня 2020 р.
 2. Сертифікат PEARSON CEF В2 з англійської мови в 2020 р.
 3. Підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційному навчанні на тему «Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle», 07-21 вересня 2022 р., тривалість курсу – 3 кредити (90 годин) (сертифікат № 185, наказ від 06.05.2020, № 65).

Веде навчальні дисципліни:

 1. Філософія (30 ауд. год. / 22 лекц. год.)
 2. Україна в контексті світового розвитку (30 ауд. год. / 14 лекц. год.)
 3. Соціологія (30 ауд. год. / 14 лекц. год.)
 4. Методологія та організація наукових досліджень (60 ауд. год. / 30 лекц. год.)
 5. Якісні і кількісні методи дослідження у соціальній роботі (60 ауд. год. / 30 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Батаєва К.В., Полякова Ю. Мотив-анализ визуального контента телерекламы. Социологический журнал. 2018. №2. С.66-89. Scopus
 2. Bataeva K. Motivational Content-analysis of Primary School Textbooks on Literature in Context of D. McClelland’s Theory. Образование и наука (The Education and Science journal). 2018.  № 1.  Р.136-151. Scopus
 3. Bataeva K., S. Krivenko, O. Krylova, V. Lukin. Smart lossy compression of images based on distortion prediction. Telecommunications and Radio Engineering, 2018.  77(17):1535-1554. Scopus
 4. Батаєва К. Когнитивные и метакогнитивные способности обучающихся в контексте смарт-образования. Образование и наука (=The Education and Science). 2019. № 4(21).  С. 36-59. Scopus
 5. Bataeva K., Sokurianska L., Bakirov V. Ukrainian veterans in higher education: military identity and educational practices. The Ideology and Politics Journal. Issue 2 (13), 2019, 167-184. Scopus
 6. Bataeva K., Kutsenko, O., Babenko, S. De-othering politics and practices of forced migrants in modern society. Ideology and Politics Journal, 2020, 2(16), 62–82. Scopus
 7. Bataeva, E., Chumakova-Sierova, A. Values in Visual Practices of Instagram Network Users. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2022, 367 LNNS, pp. 992–1002. Scopus
 8. Батаєва К., Попова О. Факторы и барьеры социальной адаптации вынужденных мигрантов. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право», 2018. № 40 (4). С.15-22. Фахове видання
 9. Батаєва К., Артеменко А. Концептуализация транзита милитарной идентичности в современной социологии. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право», 2018.  № 39 (3).  С.19-26. Фахове видання
 10. Батаєва К., Артеменко А. Методические аспекты измерения милитарной идентичности. Украинский социологический журнал, 2018. Вип.19. № 1-2. С.32-42. Фахове видання
 11. Батаєва К., Артеменко А. Концепт милитарной идентичности в современной социологии. Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи».  2018.  Вип.40.  С.29-35. Фахове видання
 12. Батаєва К. Когнитивные и метакогнитивные аспекты smart-образования. Новий Колегiум, 2019, №2. С.26-29. Фахове видання
 13. Bataeva K., L. H. Sokurianska, A. S. Golikov. Social support for integration practices of Ukrainian veterans in higher education. Ukr. Socìum, 2021, 2(77), 95-106. Фахове видання
 14. Bataeva K., Artemenko А. Methodological aspects of measuring levels of veterans’ social adaptation. Technium Social Sciences Journal, 2020, 14, 655-660. ERIHPLUS
 15. Bataeva K., Artemenko А. Influence of military identity on social adaptation of Ukrainian veterans. Ukr. Socìum, 2021, 3(78), 54-75. Фахове видання
 16. Батаєва К., Чумакова-Сєрова А. Візуалізовані цінності у соціальних практиках користувачів української соціальної мережі «Інстаграм». Український соціум. 4(79), С.26-45. Фахове видання

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 1. Батаева К.В., Е.В. Астахова, Н.А. Бусова, А.В. Тягло, О.Н. Перепелица, М. Шильман, С.М. Повторева. От коммуникативного действия к практикам деконструкции в современном образовании: монографія [под общ. ред. Е. Батаевой]. Харьков : Изд-во ХГУ «НУА», 2017.  С.45-57.
 2. Батаєва К.В. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність». Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 344 с.
 3. Батаєва К.В. Візуальне від античності до постсучасності. Навчальний посібник. – Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 242 с.
 4. Батаєва Катерина, Іванов Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила. Сучасні методики контент-аналізу. Навчальний посібник. – К.: Ви-давничий дім «Кондор», 2018. 416 с.
 5. Батаєва К., Бурлачук В., Головаха-Хікс І., Захарченко М., Іваненко О., Каневська І., Кресіна І., Матяш І., Молчанов М., Рибщун О., Степаненко В. Історія української соціології. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 392 с.
 6. Bataeva K., Khilkovska A. To be creative and active: how modern universities develop students. Laр Lambert, 2018. Pp.7-18. (Active creativity of a person: philosophical and socoilogical conceptualization).
 7. Батаева К.В., Е. Г. Михайлева, В. И. Астахова, Е. В. Астахова та ін. Современные технологии развития творческой активности студентов : монография. Харьков : Изд-во НУА, 2018. С.6-24.
 8. Батаева К.В., Астахова Е.В., Михайлева Е.Г., Нечитайло И.С. Социальное партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа. – Харьков : Изд-во НУА, 2019.  С. 9-19.
 9. Батаєва К., Артеменко А. Мілітарна ідентичність та соціальна адаптація ветеранів АТО/ООС. Харків: Вид-во НУА, 2022. 192 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Батаєва К.В. Соціологія постмодерна. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.030101  Соціологія.  Х.: Вид-во НУА, 2017.  48 с.
 2. Батаєва К.В. Історія соціології. Сучасні соціологічні теорії. Метод. рекомендації для студентів, які на-вчаються за спеціальністю 054 – Соціологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. соціології та гуманітар. дисциплін ; авт.-упоряд. К. В. Батаєва].  Харків : Вид-во НУА, 2020.  56 с.
 3. Історія соціології. Соціологічна думка в Україні. Метод. рекомендації для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 054 – Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. соціології] ; авт.-упоряд. К. В. Батаєва. – Харків : Вид-во НУА, 2021. –  57 с.
 4. Соціологія конфлікта. Метод. рекомендації для студентів очної форми навчання зі спеціальності 054 – Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. соціології та гуманітарних дисциплін] ; авт.-упоряд. К. В. Батаєва. – Харків : Вид-во НУА, 2022. –  46 с.
 5. Новітні соціологічні теорії. Метод. рекомендації для студентів очної форми навчання зі спеціальності 054 – Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. соціології та гуманітарних дисциплін; авт.-упоряд. К. В. Батаєва]. – Харків : Вид-во НУА, 2022. –  60 с.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 1. Артеменко А.Б., доктор філософії, Соціологія (054), «Мілітарна ідентичність у контексті соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС», 2021, ДР № 002567, 13.05.2021, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.
 2. Попова О.О., доктор філософії, Соціологія (054), «Соціальний та культурний капітали як чинники соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в сучасному українському суспільстві», 15.10.2021, 2021, ДР № 003521, Київським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 1. Опонування кандидатської дисертації Потапова В.М. «Святість як антропологічний фактор трансформації культури», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (7 лютого 2018 року).
 2. Опонування дисертації Диканя Богдана Олександровича «Суб’єктність мобільних електронних пристроїв: природа, виробництво, практики», що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 054 – Соціологія (28.12.2021); спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.049

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Член редакційної колегії:

 1. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» (фаховий журнал, категорія Б).
 2. Український соціологічний журнал (фаховий журнал, категорія Б).

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Батаева К. Риск формирования социальной активности студентов. «Образовательные риски: суть и подхо-ды к решению»: материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15 февр. 2018 г. Харьков : Изд-во НУА, 2018. С.50-53.
 2. Батаєва К.В. Мотив-коди в сучасній рекламі. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології», 17-18 травня 2018 року. Київ, КНУ ім. Т.Шевченка. С.18-20.
 3. Батаева К. Когнитивные и метакогнитивные аспекты смарт-образования. Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2019 г. Харьков : Изд-во НУА, 2019. С.15-19.
 4. Батаєва К., Артеменко А. Соціальна реадаптація ветеранів бойових дій в українському суспільстві. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 р., м.Київ). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. С.18-20.
 5. Батаєва К.В. Феномен культового кіно (міждисцип-лінарні аспекти вивчення). Всеукраїнська науково-практична конференція «Візуальність в естетичних практи-ках: український вимір». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський обласний художній музей, 24-25 жовтня 2019 р. С.5-6.
 6. Батаева К.В. Роль социального партнерства в кластеризации высшего образования. XVIII международ-ная научно-практическая конференция «Университетско-школьные кластеры. Мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине». Харьков, ХГУ «НУА», 14 февраля 2020 г.
 7. Bataeva K. On traditional and innovative learning models in modern sociology of education. Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19», December 18–19, 2020, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 138-140.
 8. Bataeva K., Popova O. Social risks of internal academic mobility of entrans from Donbas. XIХ международная научно-практическая конференция «Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку». Харьков, ХГУ «НУА», 12 февраля 2021 г.
 9. Батаєва К., Чумакова-Сєрова А. Цінності у візуальних практиках користувачів Інстаграму. IV Конгрес Соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві» (28-29 жовтня 2021 року).  Харків, 2021. C.253-255.
 10. Батаєва К.В. Концепція «трансформативного навчання» дорослих Д. Мезірова: основні ідеї та принципи. XХ міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих за умов невизначеності: залучення, мотивація, тенденції». Харків, ХГУ «НУА», 11 лютого 2022 р.
 11. Батаєва К.В. «Самоефективність» викладача як фактор підвищення  якості професійної освіти. Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (26 травня 2022 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітар-но-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Харків : ФОП Петров В. В., 2022 р.  С.16-17

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член Соціологічної асоціації України

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”

“ORСID”