Костюшко Юрій Олексійович

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Вчитель математики і фізики середньої школи, звання вчителя середньої школи, спеціальність «Математика і фізика», Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка (1986 р.).

Кандидат педагогічних наук (2005 р.), дисертація на тему: “Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту” за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами (2015 р.).

Веде навчальні дисципліни:

Основи наукових досліджень та академічного письма (30 лекц. год.)

Педагогіка (30 лекц. год.)

Психологія (30 лекц. год.)

Основи навчання студентів (самоуправліня навчанням) (22 лекц. год.)

Психологія спілкування (14 лекц. год.)

Сучасні психотехнології (30 лекц. год.)

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

  1. Костюшко Ю., Білошицька Т. Модель підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування / Ю. Костюшко, Т. Білошицька // Нові технології навчання: зб. наук. пр. ДНУ«Інститут модернізації змісту освіти». – 2020. – Вип. 94. – С. 190-195.
  1. Павлик Н., Костюшко Ю. Неформальна освіта соціально виключених категорій населення Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім«Гельветика», 2021. Вип. 41. Том 2. С. 285-291.
  1. Костюшко Ю., Сейко Н. Конфлікти в педагогічному процесі та компетентнісні засади їх вирішення. Молодь і ринок. №7-8. С.24-29.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Теорія і практика професійної акмеології: монографія / Вознюк О.В., Дубасенюк О.А., Костюшко Ю.О., Осадчук Н.П., Сидорчук Н.Г. – Житомир : Вид-во ПП “Євро-Волинь”, 2020. 392 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

  1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ,
  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та академічного письма» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
  3. Методологія та організація наукових досліджень: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: Ю.О. Костюшко, А.Б. Артеменко. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Драгунова Віра Валентинівна. Дата захисту: 14-01-2020. Облікова картка дисертації (ОКД) 0420U100252 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (Диплом ПК№030 від 06.09.2018 р.)

 

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”