Бородіна Оксана Сергіївна

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2011, спеціальність –  Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Кваліфікація –  вчитель біології, валеології та основ екології (ХА №40850432 від 09.06.2011 р.)

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

 1. КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР. Сертифікат ПР. Тема: “Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти” (10-12.11.2020 р., 18 годин / 0,6 ECTS)
 2. КЗ “Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”. Сертифікат. Тема: “Особистісно професійна компетентність педагога: теорія і практика” (04.03.2021 р., 6 годин / 0,2 ECTS)
 3. Національна академія Національної гвардії України. Сертифікат №87. Тема: “Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії” (05.04.2021 р., 6 годин / 0,2 ECTS)
 4. Bogdan Khmelnytcky Melitopol State Pedagogical University. Certificate. Current Trends and Conceptual Directions of Inclusive Practicals (20-21 April 2021. 16 hours / 0.6 ECTS)
 5. Національний фармацевтичний університет. Сертифікат. Тема: “Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини” (22-23.04.2021 р., 12 годин / 0,4 ECTS)
 6. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Довідка про проходження підвищення кваліфікації (стажування) №162 від 06.07.2021 р. на кафедрі теорії та технології соціальної роботи. (14.04.2021-15.06.2021, 108 годин / 3,6 ECTS) (Наказ №118 від 13.04.2021 р.)
 7. Interconf. Сертифікат. Science and Practice: Implamantation to Modern Society (4-5 June, 2021, 12 hours / 0.4 ECTS)
 8. Noosphere Inginiring School. Сертифікат. PRO гранти (11.06-02.07.2021 р., 132 години / 4,4 ECTS)
 9. ISMA. Serteficate PSI-213103-ISMA 31.07.2021. Problems and Strategies for the Development of Pedagogical and Psyhological Education in Ukraine and EU Contries (June 21 – July 31, 2021. 180 hours / 6 ECTS)
 10. Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”. Сертифікат № 90. Тема: “Актуальні проблеми сучасної освіти та науки у контексті євро інтеграційного поступу” (26.05.2022 р., 8 годин / 0,3 ECTS)
 11. ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-BПП-02703. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” (22.08.2022 р., 2 години / 0,07 ECTS)
 12. ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-02-00308. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” бозовий рівень (05-18.09.2022 р., 30 годин / 1 ECTS)
 13. ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-02-С-00613. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” середній рівень (19-25.09.2022 р., 15 годин / 0,5 ECTS)
 14. ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Сертифікат № GDTfE-02-П-00001. Тема: “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” поглиблений рівень (26.09.-02.10.2022 р.) 15 годин / 0,5 ECTS)
 15. Національне агентство з питань запобігання корупції. Сертифікат. Перевірочний код 0857d113418541c7aa2f1032dd2129a1. Тема: “6 кроків до доброчесності: від теорії до практики” (18.11.2022, 7 годин / 0,2 ECTS)

Веде навчальні дисципліни:

 1. Екологія та екологічна етика (30 ауд. год. / 22 лекц. год.)
 2. Інклюзивне суспільство (44 ауд. год. / 30 лекц. год.)
 3. Біохімія (60 ауд. год. / 30 лекц. год.)
 4. Основи догляду за хворими та інвалідами (30 ауд. год. / 16 лекц. год.)
 5. Гігієна (46 ауд. год. / 14 лекц. год.)
 6. Загальна педагогіка (44 ауд. год. / 30 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Бородіна О.С., Мулярчук Г.О., Консевич А.В. Конфлікти в професійній діяльності соціального працівника з людьми похилого віку // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 81-83.
 2. Бородіна О.С., Колесников О.С., Мулярчук Г.О., Методологічні аспекти вивчення проблеми сімейних конфліктів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 88-90.
 3. Бородіна О.С., Панченко Т.М., Дивинська Ю.А. Особливості прояву агресії та девіантної поведінки підлітків: медико-біологічні чинники // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 124-128.
 4. Бородіна О.С., Гусаревич О.В. Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі закладу вищої освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – – № 76. – Т.1. – С. 84-88.
 5. Бородіна О.С., Кузьменко В.Й. Психолого- педагогічний аспект у використанні методу казкотерапії в роботі з дітьми // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2021. – № 1(37). – Ч. ІІ.
 6. Kovalenko, I., Oros, O., Chorna, I., Borodinа, O., Zamashkina, O., & Bybyk, D. Training Future Social Workers for Preventive-Corrective Work by Methods of Neuropsychology and Neurocorrection of Deviant Adolescent Behaviour. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2). 2022. Р. 211-244. https://doi.org/10.18662/brain/13.2/340 WOS

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та академічного письма» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «магістр» / розроб.: Бородіна О.С., Артеменко А.Б. – Житомир: ЖЕГІ,

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики;

 1. Бородіна О.С. Конкретизація доцільності використання поняття «особи з особливими освітніми потребами» у педагогічній науці. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: ХVIIІ міжнар. наук.-пр. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) : тези доп. Київ : Університет “Україна”, 2018. С. 20-22.
 2. Бородіна О.С. Соціальна адаптація молоді з особливими потребами. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: міжнар. наук.-пр. конф. (Житомир, 22 березня 2019 р.) : матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2019. С. 3-4.
 3. Бородіна О.С., Цимбала Т.В. Екологічне виховання молоді під час навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: міжнар. наук.-пр. конф. (Житомир, 22 березня 2019 р.) : матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, С. 127.
 4. Бородіна О.С. Збереження здоров’я студентів як необхідне соціально-педагогічне завдання вищого навчального закладу. Молодь: освіта, наука, духовність: ХVІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (Київ, 16-18 квітня 2019 р.). Ч. ІІІ. Київ : Університет “Україна”, 2019. С.20-21.
 1. Бородіна О.С. Освіта впродовж життя – вимога сьогодення. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник матеріалів Всеукр. наук.-пр. інтернет-конф. (Бердянськ, 23- 24 жовтня 2019 р.). –Бердянськ : Бердянський державний педагогічний  університет, 2019. С. 64-67.
 2. Бородіна О.С. Проблема «стихійної  інклюзії» на шляху  до  забезпечення результативного інклюзивно-освітнього середовища української школи. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХIХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 листоп. 2019 р.). У 3-х частинах. Частина 1. К.: Університет «Україна», С. 313-315.
 3. Бородіна О.С., Консевич А.В. Роль рухової активності у житті людей похилого віку. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, С. 14-15
 4. Бородіна О.С., Цимбала Т.В. Особливості застосування бальнеотерапії в санаторно-курортному лікуванні. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2020. С. 110-111.
 5. Бородіна О.С., Кукса Н.В. Характеристика сім’ї, яка потрапила до складних життєвих обставин. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2020. С. 15-16.
 6. Бородіна О.С., Савенко О.В. Профілактика хвороб опорно-рухового апарату. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, С. 110.
 7. Бородіна О.С. Соціальна адаптація особистості при взаємодії з сучасними інформаційними технологіями. Молодь: освіта, наука, духовність: ХVІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (Київ, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Університет “Україна”, 2020. С. 165-167
 8. Бородіна О.С. Моделювання ситуацій професійної діяльності студентів у навчально- виховному процесі закладів вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (Рівне, 21-22 травня 2020 р.). Ч.2. Рівне. С. 49-52.
 9. Бородіна О.С. Роль самоосвіти в професійній підготовці із врахуванням інклюзивних умов. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук : матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О.М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, С.11-13.
 10. Бородіна О.С. Самоосвіта педагогічних працівників як невід’ємна складова ефективної професійної діяльності. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО «Психолого- педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 10-12 листопада 2020 р.). № 5(42). Запоріжжя. 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1C3BrB6Y82Cmw OYe_P9pYUFcTWIbyyGyt/view
 11. Бородіна О.С. Використання методик раннього розвитку в інклюзивному навчанні. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 листоп. 2020 р.). Київ : Університет «Україна», С. 313-315.
 12. Бородіна О.С. Характеристика ключових компетентностей викладача закладу вищої освіти. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник наукових статей  / за  заг.  ред. Л.В. Сєрих. Суми: НІКО, С. 31-34.
 13. Бородіна О.С. Профілактика порушень зору серед здобувачів вищої освіти засобами оздоровчо-корекційної гімнастики. Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії : збірник наукових праць ХІ Міжнародної наук.-метод. конф. (Харків, 4-5 квітня 2021 р.). Вип. Харків, 2021. С. 133-136.
 14. Бородіна О.С. Здоров’язберігаючі педагогічні технології. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : збірник наукових праць. Харків, 2021. Випуск 2. С. 95-97.
 15. Бородіна О.С. Характеристика груп здоров’язберігаючих освітніх технологій, реалізація яких дозволить спроектувати навчально-виховний процес сучасного закладу вищої освіти в аспекті збереження і зміцнення здоров’я студентів. Scientific Collection «InterConf», (59): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (June 4-5, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press , 2021. Р. 163-170.
 16. Бородіна О.С. Рекреаційна культура як важлива складова загальної культури сучасної молоді. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 17. Бородіна О.С., Савенко О.В. Основні методи профілактики коксартрозу кульшових суглобів. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 18. Бородіна О.С., Виноградова В.В. Віртуальний туризм як вимога сьогодення. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”,
 19. Бородіна О.С., Грибівська Ю.І. Психологічний та фізичний стан жінок після перенесеного раку молочної залози. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 20. Бородіна О.С., Кравчук І.О. Формування здорового способу життя студентської молоді. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 21. Бородіна О.С. Обґрунтування вибору використання здоров’язберігаючих технологій. Молодь: освіта, наука, духовність: ХVІІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (м. Київ, 12-13 травня 2021 р.). – К. : Університет “Україна”, С. 286-287.
 22. Бородіна О.С. Роль функцій здоров’язберігаючих технологій під час навчально-виховного процесу в закладі вищої освіти. Scientific and pedagogical intership «Problems and strategies for the development of pedagogical and psychological education in Ukraine and EU countries»: Intership proceeding, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 80 p.
 23. Бородіна О.С. Еколого-валеологічна компетентність здобувачів вищої освіти. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.). Частина 1. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 46-49
 24. Бородіна О.С. Сенсорно-інтеграційна терапія як метод корекційно-розвиваючої роботи. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 24-25листоп. 2021 р.) у 2-х частинах. Ч. 1. Київ : Університет «Україна», 2021. С. 23-25.
 25. Бородіна О.С. Роль інклюзивно-ресурсних центрів в забезпеченні ефективного інклюзивного навчання в закладах освіти. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 квітня 2022 р. Житомир : Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2022. С. 159-161.
 26. Бородіна О.С. Виклики інклюзивного навчання в сучасній освіті. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 26 травня 2022 р. Луцьк : ЛІРоЛ. 2022. С. 279-281.

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”