Бородіна Оксана Сергіївна

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Відомості про вищу освіту

Вчитель біології, валеології та основ екології, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (2011 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат педагогічних наук (2015 р.), дисертація на тему: “Підготовка майбутнього вчителя основ здоров’я до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання” за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Веде навчальні дисципліни:

 1. Гігієна (14 лекц.год.)
 2. Інклюзивне суспільство (14 лекц.год.)
 3. Біохімія (30 лекц.год.)
 4. Основи догляду за хворими та інвалідами (16 лекц.год.)
 5. Біологія індивідуального розвитку (30 лекц.год.)
 6. Здоров’язберігаючі технології у закладах вищої освіти (28 лекц.год.)
 7. Валеологія (30 лекц.год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Бородіна О.С., Мулярчук Г.О., Консевич А.В. Конфлікти в професійній діяльності соціального працівника з людьми похилого віку // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 81-83.
 2. Бородіна О.С., Колесников О.С., Мулярчук Г.О., Методологічні аспекти вивчення проблеми сімейних конфліктів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 88-90.
 3. Бородіна О.С., Панченко Т.М., Дивинська Ю.А. Оосбливості прояву агресії та девіантної поведінки підлітків: медико-біологічні чинники // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – – №18. – С. 124-128.
 4. Бородіна О.С., Гусаревич О.В. Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі закладу вищої освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – – № 76. – Т.1. – С. 84-88.
 5. Бородіна О.С., Кузьменко В.Й. Психолого- педагогічний аспект у використанні методу казкотерапії в роботі з дітьми // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2021. – № 1(37). – Ч. ІІ.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів

вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та академічного письма» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.О. Костюшко, В.Й. Кузьменко, О.С. Бородіна. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «магістр» / розроб.: Бородіна О.С., Артеменко А.Б. – Житомир: ЖЕГІ,

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики;

 1. Бородіна О.С. Конкретизація доцільності використання поняття «особи з особливими освітніми потребами» у педагогічній науці. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: ХVIIІ міжнар. наук.-пр. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) : тези доп. Київ : Університет “Україна”, 2018. С. 20-22.
 2. Бородіна О.С. Соціальна адаптація молоді з особливими потребами. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: міжнар. наук.-пр. конф. (Житомир, 22 березня 2019 р.) : матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2019. С. 3-4.
 3. Бородіна О.С., Цимбала Т.В. Екологічне виховання молоді під час навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: міжнар. наук.-пр. конф. (Житомир, 22 березня 2019 р.) : матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, С. 127.
 4. Бородіна О.С. Збереження здоров’я студентів як необхідне соціально-педагогічне завдання вищого навчального закладу. Молодь: освіта, наука, духовність: ХVІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (Київ, 16-18 квітня 2019 р.). Ч. ІІІ. Київ : Університет “Україна”, 2019. С.20-21.
 1. Бородіна О.С. Освіта впродовж життя – вимога сьогодення. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник матеріалів Всеукр. наук.-пр. інтернет-конф. (Бердянськ, 23- 24 жовтня 2019 р.). –Бердянськ : Бердянський державний педагогічний  університет, 2019. С. 64-67.
 2. Бородіна О.С. Проблема «стихійної  інклюзії» на шляху  до  забезпечення результативного інклюзивно-освітнього середовища української школи. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХIХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 листоп. 2019 р.). У 3-х частинах. Частина 1. К.: Університет «Україна», С. 313-315.
 3. Бородіна О.С., Консевич А.В. Роль рухової активності у житті людей похилого віку. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, С. 14-
 4. Бородіна О.С., Цимбала Т.В. Особливості застосування бальнеотерапії в санаторно-курортному лікуванні. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2020. С. 110-111.
 5. Бородіна О.С., Кукса Н.В. Характеристика сім’ї, яка потрапила до складних життєвих обставин. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2020. С. 15-16.
 6. Бородіна О.С., Савенко О.В. Профілактика хвороб опорно-рухового апарату. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, С. 110.
 7. Бородіна О.С. Соціальна адаптація особистості при взаємодії з сучасними інформаційними технологіями. Молодь: освіта, наука, духовність: ХVІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (Київ, 27-28 травня 2020 р.). Київ : Університет “Україна”, 2020. С. 165-
 8. Бородіна О.С. Моделювання ситуацій професійної діяльності студентів у навчально- виховному процесі закладів вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (Рівне, 21-22 травня 2020 р.). Ч.2. Рівне. С. 49-52.
 9. Бородіна О.С. Роль самоосвіти в професійній підготовці із врахуванням інклюзивних умов. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук : матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О.М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, С.11-13.
 10. Бородіна О.С. Самоосвіта педагогічних працівників як невід’ємна складова ефективної професійної діяльності. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО «Психолого- педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 10-12 листопада 2020 р.). № 5(42). Запоріжжя. 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1C3BrB6Y82Cmw OYe_P9pYUFcTWIbyyGyt/view
 11. Бородіна О.С. Використання методик раннього розвитку в інклюзивному навчанні. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 листоп. 2020 р.). Київ : Університет «Україна», С. 313-315.
 12. Бородіна О.С. Характеристика ключових компетентностей викладача закладу вищої освіти. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник наукових статей  / за  заг.  ред. Л.В. Сєрих. Суми: НІКО, С. 31-34.
 13. Бородіна О.С. Профілактика порушень зору серед здобувачів вищої освіти засобами оздоровчо-корекційної гімнастики. Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії : збірник наукових праць ХІ Міжнародної наук.-метод. конф. (Харків, 4-5 квітня 2021 р.). Вип. Харків, 2021. С. 133-136.
 14. Бородіна О.С. Здоров’язберігаючі педагогічні технології. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : збірник наукових праць. Харків, 2021. Випуск 2. С. 95-97.
 15. Бородіна О.С. Характеристика            груп здоров’язберігаючих освітніх технологій, реалізація яких дозволить спроектувати навчально-виховний процес сучасного закладу вищої освіти в аспекті збереження і зміцнення здоров’я студентів. Scientific Collection «InterConf», (59): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (June 4-5, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press , 2021. Р. 163-170.
 16. Бородіна О.С. Рекреаційна культура як важлива складова загальної культури сучасної молоді. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 17. Бородіна О.С., Савенко О.В. Основні методи профілактики коксартрозу кульшових суглобів. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 18. Бородіна О.С., Виноградова В.В. Віртуальний туризм як вимога сьогодення. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”,
 19. Бородіна О.С., Грибівська Ю.І. Психологічний та фізичний стан жінок після перенесеного раку молочної залози. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 20. Бородіна О.С., Кравчук І.О. Формування здорового способу життя студентської молоді. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 берез. 2021 р. Житомир : ПП “ДжіВіЕс”, 2021.
 21. Бородіна О.С. Обґрунтування вибору використання здоров’язберігаючих технологій. Молодь: освіта, наука, духовність: ХVІІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (м. Київ, 12-13 травня 2021 р.). – К. : Університет “Україна”, С. 286-287.
 22. Бородіна О.С. Роль функцій здоров’язберігаючих технологій під час навчально-виховного процесу в закладі вищої освіти. Scientific and pedagogical intership «Problems and strategies for the development of pedagogical and psychological education in Ukraine and EU countries»: Intership proceeding, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 80 p.

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”